Skip to main content

Anslag till arbetsmiljöprojekt om transportpartiklar och multiresistenta bakterier i luft

28 miljoner kronor tilldelas åtta projekt i årets andra anslagsomgång från Afa försäkring. Två av projekten leds från Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet – ett som handlar om partiklar från transportsektorn och ett om multiresistenta bakteriers förmåga att spridas via luft.

Jessika Sellergren – Published 14 July 2023

En bil som kör fram längs en grönskande väg. Foto.
Aerosolforskaren Joakim Pagels får 4 984 000 kronor för att undersöka hur eldrift och förnybara drivmedel påverkar spridning av slitagepartiklar och avgasutsläpp. Foto: Pixabay

Ett kriterium för att få stöd från Afa är att forskningen ska komma till nytta i arbetslivet. Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, säger:

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv.

Exponering för transportemissioner i arbetslivet – elektrifiering, slitagepartiklar och nya drivmedel

Joakim Pagels, aerosolforskare vid Lunds Tekniska Högskola, tilldelas 4 984 000 kronor för att undersöka hur eldrift och förnybara drivmedel påverkar spridning av slitagepartiklar och avgasutsläpp. Arbetsplatsstudier kommer att göras i gruvor, fordonsverkstäder och på överbyggda tågstationer för jämförelse av emissioner och exponering mellan äldre och modern teknik var för sig och i samverkan.

Den snabba omställning som sker inom transportsektorn innebär fler elektrifierade fordon och nya typer av drivmedel. Men än så länge saknas kunskap om hur den förändrade branschens emissioner påverkar hälsan och arbetsmiljön.

Projektet pågår till och med december 2026 och förväntas generera ny kunskap om hur partikelutsläppen förändras när elektrifierade fordon och arbetsmaskiner och nya drivmedel introduceras i transportsektorn. Kunskapen väntas kunna ligga till grund för effektivare sätt att övervaka exponering, gränsvärden och rekommendationer för reducerad klimatpåverkan och säkrare arbetsmiljö.

Luftprovtagning kring patienter med resistenta bakterier

Multiresistenta bakterier kan orsaka utbrott av allvarliga infektioner på sjukhus och utgör ett hot mot sjukvården och dess behov av att kunna behandla infektioner med antibiotika. Bakterierna sprids främst vid kontakt med den smittade eller föremål i personens närhet.

Erik Senneby, vid Lunds universitet, tilldelas 650 000 kronor för att undersöka förekomsten av resistenta bakterier i luft och på ytor vid undersökning av smittade patienter på mottagning och i omgivningen runt patienter inlagda på sjukhus.

Projektet pågår till och med augusti 2025 och förväntas resultera i ökad kunskap om hur vanligt det är med resistenta bakterier i luften kring patienter som drabbas. Resultaten väntas också visa i vilken utsträckning bakterierna förekommer på ytor i närheten av den som smittas.

Erik Senneby

Medicine doktor i mikrobiologi, Lunds universitet
erik.senneby@skane.se

Erik Sennebys profil i forskningsportalen

Pressmeddelanden från Afa försäkring

28 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa – Afas pressmeddelande i andra anslagsgenomgången 2023

34 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa – Afas pressmeddelande i första anslagsgenomgången 2023

Ett dagbrott sett från ovan. Foto.

Gruvor och hemtjänst i fokus när arbetsmiljöforskningen får miljonanslag

I Afas första anslagsgenomgång 2023 tilldelades två forskningsprojekt med fokus på gruvor och hemtjänst finansiering.

Läs nyheten här: Gruvor och hemtjänst i fokus när arbetsmiljöforskningen får miljonanslag (lth.se)