Adelsköldska medaljen i guld till Sven Mattisson

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Adelsköldska medaljen i guld till Sven Mattisson, adjungerad professor vid integrerade elektroniksystem på LTH.

– Publicerad den 26 januari 2021

Sven Mattisson, LTH:aren bakom Bluetooth. Foto: KVA

Sven Mattisson belönas ”för sin pionjärinsats inom radiokommunikation, specifikt den analoga radioteknikens miniatyrisering och strömsnålhet, vilket har varit helt avgörande för utvecklingen av standarden Bluetooth”.

Som nyexaminerad civilingenjör kom Mattisson 1979 till institutionen för tillämpad elektronik vid Lunds tekniska Högskola (LTH). I början på 80-talet hände en rad saker på institutionen för tillämpad elektronik som fick betydelse för mobiltelefoniforskningen. Bland annat startades ett mobilradiokonsortium där Ericsson och flera högskolor ingick. Under ett par år var Mattisson utbytesstudent vid Caltech i Kalifornien, USA. Det var där hans doktorsavhandling som handlade om att utveckla en kretssimulator som simulerade analoga beteenden hos en integrerad krets tog form.

Mattisson disputerade 1986 och 1994 lämnade han LTH och blev anställd hos Ericsson Mobile Communications. Där placerades han i ett framtidsprojekt som skulle arbeta med en radiolänk på kort håll och med låg effekt. Den kallades till en början MC-Link vilket stod för Multi-Communicator Link. MC-Link skulle senare bli Bluetooth och utvecklingen gick snabbt. 1998 skapades en intressegrupp bestående av flera stora teknik- och telekommunikationsbolag som utvecklade standarden Bluetooth. Namnet Bluetooth var från början ett internt arbetsnamn (efter Harald Blåtand) men blev senare det officiella namnet.

Adelsköldska medaljen utdelas av Kungl. Vetenskapsakademien som belöning för ”av för mänsklighetens upplysning, förkovran och förbrödring synnerligen viktiga och välsignelsebringande uppfinningar och arbeten”. Medaljen utdelas i regel en gång under varje tioårsperiod. Uppfinning som belönas ska vara fullt genomförd och ha funnits användbar i praktiken för sitt ändamål. Medaljen delas ut oavsett mottagarens nationalitet.