Hoppa till huvudinnehåll

"Svårare att vara uppriktig i journalföringen"

E-journaler ska göra det lättare för patienter att bli mer delaktiga i sin vård. Men hur påverkas arbetsmiljön för vårdpersonalen, och vad innebär det att få sjukdomsbesked via en e-hälsotjänst? Lena Petersson, doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH, studerar e-hälsolösningar och hur de påverkar arbetsmiljön.

– Publicerad den 18 februari 2019

Hur påverkas vårdens arbete av e-journalen?

– E-journalen infördes för patienter inom den somatiska vården i Region Skåne år 2014, och året efter för patienter inom vuxenpsykiatrin. Då fanns en osäkerhet om införandet skulle påverka personalens arbete, eller om de skulle kunna jobba på som vanligt. Men e-hälsotjänsten ’journal via nätet’ är framtagen för patienter och egentligen inte för vårdpersonal, och arbetsmiljön stod inte i fokus vid införandet. Våra enkätstudier visar att en femtedel av personalen inom den somatiska vården och en fjärdedel inom vuxenpsykiatrin – av dem som svarat – anser att det är svårare att vara uppriktig i journalföringen sedan e-journalen infördes. Många upplever också att risken att utsättas för våld och hot ökar.


Hur funkar e-journalen för patienten?

– Vi har inte studerat hur patienterna upplever e-journalen, men tjänsten har tagits fram för att göra det enklare för patienterna att få ökad insyn i sin vård. Många i personalen tror dock att det kan vara problematiskt att förstå innehållet och att läsa sig till sjukdomsbesked, särskilt utan att ha möjlighet att ställa frågor till en läkare eller få stöd från en anhörig. E-journalen förutsätter också att patienten har bank-id och kan logga in, att journalen läses och att all information är begriplig. Idag vet personalen inte alltid om patienten läser sin journal digitalt eller inte, vilket är en utmaning.


Hur säkras en god arbetsmiljö vid införandet av nya e-hälsolösningar?

– Det behövs mer forskning och bättre förståelse för hur e-hälsotjänster påverkar arbetsmiljön så att eventuella problem kan förebyggas redan vid införandet. Ett sätt är att vårdpersonalen involveras mer i framtagandet av den nya tekniken och att de får utbildning i system som används. Personalens kunskaper måste öka i samma takt som tekniken utvecklas – det går inte att luta sig tillbaka och tänka att personalen är färdigutbildad.


JESSIKA SELLERGREN