Liberal Arts – ett bildningsideal?

– Publicerad den 29 mars 2018

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid andra fakulteter, för nya perspektiv och intryck, och för en bredare bildning.

Jag har tagit upp tanken på flera studentpubar när det hållits fråga-rektorn-stunder, och har då fått positiva reaktioner från studenter. Om detta är en allmän uppfattning bland studenterna skall jag låta vara osagt, eftersom antalet besökare varit ganska begränsat.

Som svar när jag förespråkar ett Liberal Arts-koncept har jag också fått att många LTH-studenter redan läser kurser på andra fakulteter utanför sina ordinarie program.

Det är positivt att vi utnyttjar bredden inom Lunds universitet, men vi har ingen statistik över hur vanligt det är. Dock borde läsandet över gränser inte bara vara för dem med ett intresse eller stor kunskapstörst. Jag vill bredda detta läsande och göra det obligatoriskt!

Det finns flera skäl till att ett Liberal Arts-koncept skulle vara en god idé vid LTH och Lunds universitet. Vi kan skapa förståelse för andra discipliner, vi kan stärka bildningsidealet, vi kan göra studenterna mer attraktiva för framtidens arbetsgivare genom att studenterna utvecklas som människor med vidare perspektiv. Efter samtal med näringslivet är jag övertygad om att en bredare bildning i väldigt många fall ses som positivt.

Sist men inte minst behöver vi öka den gemensamma kunskapsbasen i hela samhället, för att vi ska förstå varandra och kunna utveckla både universitetet och samhället på ett bra sätt.

Men mitt förslag gäller nu inte bara LTH-studenter. Idag behöver alla människor ha någon form av naturvetenskaplig och teknisk grundkunskap för att förstå exempelvis klimatförändringar och klara att arbeta med datorer. Och omvänt: tekniken som utvecklas här vid LTH, och vid företag där våra studenter arbetar, den står inte fri från resten av samhället.

Min avsikt är att Liberal Arts-konceptet ska genomföras reciprokt – det är inte bara ingenjörsstudenter som ska läsa exempelvis statsvetenskap eller juridik. Vi på LTH ska självklart också erbjuda kurser för studenter från andra fakulteter.

De exakta detaljerna kring ett genomförande måste vi förstås fundera noga över, för att införa Liberal Arts i programmen och kursplanerna sker knappast i en handvändning. När vi diskuterade detta på Rektors ledningsråd fick jag uppfattningen att alla universitetets dekaner är positiva, men att det som sagt finns många saker kvar att lösa.

I alla händelser hoppas jag på en diskussion och ett arbete tillsammans kring Liberal Arts. Vi bör dra nytta av att LTH är en del av det breda universitetet – och då skapa nyfikenhet och stärka den breda bildning som i de flesta fall ger oss ett bättre och mycket mer intressant liv.

Viktor Öwall

Rektor LTH

 

PS:

På tal om att vidga vyer hoppas jag snart kunna återuppta min bokblogg. I den bloggen skrev jag bland annat om Robert M Pirsigs ”Zen och konsten att sköta en motorcykel” som jag propagerar för när vi diskuterar kvalitet – exempelvis helt nyligen under LTH:s prefektinternat och vid senaste mötet med LTH:s forskningsnämnd.