Skip to main content

Genomförda kvalitetssäkringsaktiviteter

Extern utbildningsutvärdering

Under 2017-2020 har ett urval forskarutbildningsämnen vid LTH utvärderats inom ramen för Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar.

Resultat och rapporter för de utbildningsutvärderingar som genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) återfinns på UKÄ:s webbplats.

Inrättandeprövningar

LTH har genomfört inrättandeprövningar för ett antal nya utbildningar de senaste åren. Nedan presenteras de senast inrättade utbildningarna.

  • Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet (start 2021)
  • Masterutbildning i hållbar energiteknik (start 2021)
  • Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (start 2021)
  • Masterutbildning i livsmedelssystemanalys i samarbete inom EIT food (start 2022)
  • Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling (start 2022)
  • Civilingenjörsutbildning i risk- säkerhet och krishantering (start 2022)
  • Civilingenjörsutbildning i brandteknik (planerad start 2023)
  • Erasmus Mundus master i membranteknik

Programutvärdering

Programutvärdering genomförs för samtliga utbildningar årligen och adresserar några av examensmålen i högskoleförordningen varje år. Samtliga examensmål i högskoleförordningen planeras vara bedömda 2023, och samtliga kvalitetskriterier i Lunds universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, planeras vara adresserade senast 2024.

Kursutvärdering

Slutrapporter för LTH:s kursutvärderingar för kurser på grundnivå och avancerad nivå är publicerade på webbplatsen för CEQ (LTH:s kursutvärderingssystem).

Forskarutbildningsenkäter

En doktorandenkät har genomförts 2019 och 2022, och en handledarenkät 2020. Resultaten har legat till grund för utvecklingsprojekt som drivs av LTH:s forskarutbildningsnämnd (FUN).

I doktorandenkäterna fick forskarstudenterna ta ställning till ett antal påståenden om olika aspekter av utbildningen inom områden som t.ex. forskarutbildningsmiljön, förutsättningar för avhandlingsarbetet, samarbete under utbildningen, handledning, examensmål och ISP, karriärrådgivning, extern samverkan, egen undervisning och övriga arbetsuppgifter.

I handledarenkäten fick handledarna ta ställning till påståenden som bland annat rörde tillit och tillräckliga förutsättningar för handledaruppdraget, handledning, kollegialt stöd, öppenhet i forskarutbildningsmiljön, administrativt stöd från LTH, finansiering av doktorandernas projekt, LTH:s strategiska mål och nöjdhet.

Resultaten från enkäterna har sammanställts i rapporter som återrapporterats till LTH:s forskarutbildningsnämnd (FUN) och studierektorer för forskarutbildning vid institutionerna.

Page Manager: christina.akerman@lth.lu.se | 2022-08-25