Skip to main content

Kvalitetsprocesser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetssäkring och utveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker huvudsakligen genom årlig planering av utbildningsutbudet, programutvärdering, kursutvärdering samt genom inrättandeprövning av nya utbildningar. 

Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid LTH, och fattar beslut i enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer om gemensamma LTH-frågor. Utbildningsverksamheten organiseras i en matrisorganisation där programledningar har en beställande, och institutionerna en utförande roll. Programledningarna har ansvar för hur enskilda utbildningsprogram är utformade för att uppnå definierade mål och institutionerna genomför utbildningen i enlighet med sitt uppdrag, vilket innefattar att ge kurser med ett relevant ämnesinnehåll och med undervisning som understöder studenternas lärande. Programledningarna organiseras i fem områden som leds och representeras av områdesansvariga, vilka också är ledamöter i LG GU. 

Studenter utövar inflytande genom deltagande i kursvärdering och kursutvärdering, samt genom representation i beslutande organ.

Uppföljning och utveckling av grundutbildning vid LTH

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid LTH utvecklas och kvalitetssäkras i årligen återkommande planering av utbildningsutbud, kursvärdering och kursutvärdering samt programutvärdering. Nya utbildningar kvalitetssäkras genom inrättandeprövning.

Årlig planering av kursutbud

Syftet med denna process är att säkerställa att LTH:s utbildningar är relevanta och speglar de mål som är definierade för utbildningarna genom att årligen se över och uppdatera kursutbud, utbildningsplaner, kursplaner samt läro- och timplaner för aktuella utbildningar. Institutionerna föreslår ett kursutbud och LG GU beslutar om det totala utbudet av kurser på LTH. Respektive programledning beslutar därefter om vilka kurser som ska ingå i det aktuella utbildningsprogrammet. Programledningen beslutar även om kursplaner och utbildningsplaner för programmet.

LTH:s process för planering av kursutbud

Inrättandeprövning

Syftet med denna process är att kvalitetssäkra alla utbildningsprogram innan de inkluderas i utbildningsutbudet. Processen adresserar samtliga Lunds universitets kvalitetskriterier. Ett programförslag och underlag för granskning utarbetas av en arbetsgrupp som knyts till en programledning. Efter granskning av en extern grupp sakkunniga anhåller LTH:s styrelse, via LG GU om inrättande av utbildning i Lunds universitets utbildningsnämnd, där beslut fattas.

Programutvärdering

Syftet med denna process är att följa upp hur LTH:s utbildningsprogram utformas och genomförs för att studenterna ska uppnå förväntade resultat, exempelvis examensmålen i högskoleförordningen och andra mål som definieras på programnivå eller fakultets-/universitetsnivå. LG GU är beställare av programutvärderingen och LTH:s programledningar tillhandahåller underlag för den bedömning som görs av en intern bedömargrupp. Underlaget sammanställs i en årlig programportfölj och utvecklingsplan. Resultatet av bedömargruppens arbete återkopplas till programledning och till LG GU. 

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Samtliga kurser inom LTH ska genomgå kursvärdering och kursutvärdering. Syftet med utvärderingen är att bidra till systematisk förbättring och utveckling av undervisningen, men också att generera data över tid som kan ge underlag för övergripande beslut. Kursutvärderingen sätter studenters lärande i fokus och bidrar till att studenter får inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen. 

Vid LTH görs både operativa (formativa) och rapporterande (summativa) kursutvärderingar. Operativa kursutvärderingar sker mellan lärare och studenter under kursens gång och ger en direkt återkoppling på undervisning och lärandeprocesser, vilket möjliggör direkta justeringar. Ansvaret för att operativ utvärdering genomförs ligger på undervisande lärare. Rapporterande utvärdering är en efterhandsbedömning av kurserna och följer upp olika faktorer som utgör mått på kvalitet i undervisningen. Den rapporterande utvärderingen sker i en särskild process kallad CEQ, och fungerar som underlag för en kvalitetshöjande dialog mellan programledningar, institutioner och studenter.

LTH:s CEQ-process avser en sedan lång tid etablerad process för kursvärdering och kursutvärdering. Ansvaret för genomförande och samordning av den rapporterande kursutvärderingen ligger på programledningen för de olika utbildningarna. Administrativt stöd och verktygsstöd ges från LTH:s kansli. Ett standardiserat kursutvärderingsformulär, Course Experience Questionnaire (CEQ),skickas till studenterna efter kursens slut. Enkäten innehåller frågor vars syfte är att mäta aspekter som är viktiga för studenternas djupinlärning och som sammanställs i fem områden, så kallade skalor:

  • God undervisning
  • Tydliga mål
  • Förståelseinriktad examination
  • Lämplig arbetsbelastning
  • Allmänna färdigheter

Enkätsvaren sammanfattas i en arbetsrapport som omfattar både data och fritextsvar och som följs upp i ett gemensamt möte mellan studeranderepresentanter, kurslärare och programledare. Efter mötet sammanfattas slutsatser från respektive deltagare, vilka publiceras tillsammans med kvantitativ data i en slutrapport.

För examensarbetskurser och praktikkurser används andra formulär som skickas ut till studenterna efter det att kursen är avklarad. Resultaten från dessa utvärderingar sammanställs och publiceras en gång per år.

LTH:s system för kursvärderingar och kursutvärderingar (ceq.lth.se)

Page Manager: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06