Sven Johansson - PIXE-metoden

1964 utsågs Sven Johansson till professor i kärnfysik vid det nystartade LTH. PIXE (Particle Induced X-ray Emission) existerade ännu inte, men Sven Johansson svarade redan på 60-talet för flera stora vetenskapliga insatser. Han utvecklade den s k scintil-lationsspektrometern. I denna utnyttjades vissa kristaller som utsänder ljus när de träffas av gamma-strålning. Samtidigt lade den nye professorn i kärnfysik ner mycket tid på teoretiska beräkningar av fissionsprocesser.

För 30 år sedan hämmades kärnfysikens utveckling av att energierna i partikelacceleratorerna var för låga för många kärnfysikaliska experiment. På fysiska institutionen i Lund fanns en accelerator som man tänkte lägga ned – och likadant såg det ut på andra håll i landet. I det läget, 1968, slog det den f d analytiske kemisten Sven Johansson att man kunde använda acceleratorn som ett mätinstrument. Om man besköt ett prov med joner avgav detta en karakteristisk röntgenstrålning. Slumpen ville att Sven Johansson insåg detta i början på 70-talet just när de första halvledardetektorerna dök upp – detektorer som var vida mer högupplösande än något man haft tidigare.

PIXE-metoden var född. Den presenterades på en konferens och som uppsats i en vetenskaplig tidskrift 1970 och fick en snabb spridning därför att det fanns en viktig tillämpning som intresserade både i- och u-land: mätningar av luftföroreningar. Man besköt i acceleratorn filter som en längre tid exponerats för luften och kunde mäta oerhört små mängder av de grundämnen som fanns i filtret. Redan efter ett år var flera forskningsgrupper sysselsatta med att utforska metoden. I början på 80-talet kulmine-rade det hela med ett hundratal PIXE-grupper. Luft-föroreningsmätningar i stor skala gjordes bland annat i USA, Japan och Brasilien.

Skäggstrån och luftföroreningar - allt mäts med PIXE-metodenSkäggstrån och luftföroreningar - allt mäts med PIXE-metoden

PIXE-laboratoriet i Lund PIXE-laboratoriet i Lund

Skäggstrån och luftföroreningar - allt mäts med PIXE-metoden
Text: Göran Frankel
För bilder och fotografier i detta pdf.dokument svarar:
Sid 1 (128 i boken) - Torbjörn Andersson
Sid 2-3 (130-131 i boken) Staffan Hagblom/Hagblom Foto

 

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2015-11-06