Skip to main content

Matlagningen ger ökade hälsorisker bland kvinnor i Etiopien

Havandeskapsförgiftning är den största dödsorsaken bland gravida kvinnor i Etiopien – ett land där luftföroreningshalterna är flera gånger högre än WHO:s riktvärde. Aerosolforskaren Christina Isaxon har gjort fältstudier i staden Adama i Etiopien för att få veta mer om gravida kvinnors exponering för luftföroreningar.

– Published 9 August 2018


Vad gäller för luftföroreningar i Etiopien?

− Många i Etiopien arbetar utomhus och befinner sig nära kraftig biltrafik. Vid de större vägarna är föroreningshalterna tio gånger högre än de riktvärden som tagits fram av Världshälsoorganisationen, WHO, för god luftkvalitet. Det är höga värden, men de halter som matlagande kvinnor exponeras för är 60−80 gånger högre än de WHO anser vara acceptabla. Det är galet mycket!


Varför är kvinnor en extra utsatt grupp?

− Kvinnorna ägnar flera timmar om dagen åt att laga mat med kol i spisar gjorda av plåt och lera, eller i eldstäder med ved eller kodynga som bränsle. Det gör att de är exponerade för höga halter av luftföroreningar på nära håll. Samtidigt är de utsatta för föroreningar från biltrafiken. Tyvärr kan få i befolkningen använda sig av den nya motorväg som byggts för att knyta samman huvudstaden Addis Abeba och hamnstäderna – den är belagd med vägtullar. Det innebär att många som kör yrkestrafik väljer vägar genom bebyggda områden, som inte är avsedda för stora mängder trafik, och så ökar människors exponering för luftföroreningar ännu mer.


Hur har fältstudierna gått till?

− Lunds universitet har sedan många år ett samarbete med Addis Abeba University och vi har en forskningsstation i Adama. Där fick jag och min kollega Ebba Malmqvist vid Arbets- och miljömedicin kontakt med 2 000 gravida kvinnor som redan ingick i en annan forskningsstudie från Lund om tuberkulos, och kunde ställa våra enkätfrågor om hur många timmar om dagen de lagar mat, var de arbetar och hur de tar sig till jobbet. Genom gps-koordinater har vi fått information så att vi kunnat modellera vilken exponering av luftföroreningar var och en utsätts för. Med hjälp av medicinska register ska vi nu följa vem som drabbas av havandeskapsförgiftning. 


Hur kommer kunskapen till nytta i Etiopien?

− Om vi tydligt kan visa att det är luftföroreningarna som orsakar det höga antalet fall av havandeskapsförgiftning kan det vara ett incitament för den etiopiska staten att sänka eller ta bort vägtullen. Det höga antalet fall av havandeskapsförgiftning är ju, utöver lidandet det orsakar, också en stor kostnad också i form av förlorad framtida arbetskraft. Luftföroreningar som människor utsätts för hemma, vid matlagning, är svårare att reglera från ett lagperspektiv. Vi hoppas kunna sprida kunskap och kanske visa att vissa spisar och typer av bränslen genererar mindre föroreningar än andra.

 

JESSIKA SELLERGREN

 

FAKTA | Fältstudier i Adama, Etiopien

Fältstudierna har genomförts av Aerosolteknologi vid LTH, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet samt med Addis Abeba University i Etiopien, där Christina Isaxon också är biträdande handledare för en doktorand. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.