Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter i Proplan

Proplan ersätter LubasPP som planeringssystem för LTH:s kursutbud på grund- och avancerad nivå from HT2023.

All data/samtliga planeringsomgångar som fanns i LubasPP har kopierats/konverterats till Proplan.

I grunden är Proplan väldigt likt LubasPP, och det allra mesta fungerar nästan exakt på samma sätt, även om design/layout är något annorlunda (men även den är väldigt lik sin föregångare).

Här beskrivs främst de saker som är nya eller ändrade jämfört med LubasPP. Läs igenom listan före du börjar arbeta med kursutbudet!

Lite längre ner på sidan finns även en lista med kända fel/buggar.

Nyheter i Proplan

 • Högre behörigheter än basanvändare ansöks i Lucat (se mer info).
  • Alla anställda på instutionen får precis som tidigare automatiskt basanvänadarbehörighet (inst1)
 • Delar av kurser som i LubasPP kallades prov/delmoment benämns i Proplan "modul", precis som i Ladok (sedan Ladok3 kom)
 • Fel vid försök till statushöjning: Om man klickar för fler än en kurs, och försöker byta status på dem, så kommer systemet arbeta igenom HELA listan och byta status på alla kurser som inte stoppas. Man får tillbaka en lista på de som stoppats, och varför.
  • I LubasPP slutade systemet försöka på nästa kurs (nedanstående i listan) så for en fått fel
  • Själva fellistan över varför en status inte kan ändras kan både minimeras och öppnas igen (lägger sig som en gul flik längst ner), och står kvar tills man tömmer den. Detta så att man lätt kan se vad som var fel även om man går in på kursen det gäller för att rätt.
 • Man kan ange "regelbunden periodisering" även på instutionens sida. Detta betecknas med en rundgående ikon (för att spara utrymme).
  • Regelbunden periodisering har ingen inverkan på andra statusar det innevarande året, men om en kurs har regelbunden periodisering och är aktiv (UtbstatusINST) år 0, så kommer den att byta till periodiserad år +1 (vilket sedan kan ändras om förutsättningarna har ändrats). Precis som tidigare kommer kurser som år 0 var periodiserade växla till aktiva året därpå (med eller utan påslagen regelbunden periodisering)
 • Nya kurser: Nu finns bara 1 knapp för att skapa ny kurs, men efter att ha klickat på den får man 3 val:
  • helt ny kurs
  • ny kurs med gammal som mall (t.ex. om man vill byta poäng, betygsskala eller göra andra stora ändringar men ändå vill ha en befintlig att utgå ifrån). Väljer man detta alternativ finns också ett fält där man ska ange förändringarna gentemot den gamla kursen.
  • återaktivera gammal kurs [nytt i Proplan], används för att "hämta" en tidigare nerlagd kurs till den aktuella planeringsomgången. Behåller kurskod, poäng, betyg m.m, men som vanligt kan man sedan göra "årliga" justeringar på övrigt i kursen.
 • Kursen blir inte låst för redigering av andra användare av att man innen i kurseditorn tittar på "All kursdata", eller menyalternativen under Övrigt (däremot om man går in under Utbudsdata eller 'Kursplan & info'.
  • Vi har under september 2023 gjort vissa justeringar i låsfunktionen, så att den ska fungera ännu bättre.
 • När man lägger till litteratur kan man söka i Libris (KB:s databas), eller som tidigare mata in uppgifterna manuellt. Var noga med att rätt litteratur läggs in om man söker från KB. Ibland finns upplagor som är ljudböcker parallellt med vanliga böcker, och i normala fallet vill man nog ha bokformatet som kurslitteratur i kursplanen (även om det kan finnas enstaka studenter som föredrar ljudbok).
 • Personer kopplade till kurser (kurslärare m.fl.) läggs primärt in genom sökning i Lucat. Möjlighet finns för att lägga in manuellt, men ska enbart användas för icke-LU-anställda. I arbetet med kurserna är det bra om man konverterar de utan LucatID på kurserna till att ha LucatID genom sökning. Detta kommer underletta integrationer mot andra system (och är ett explicit krav för att fungera som examiantor på exjobben framöver).
 • Ingen VPN krävs som LubasPP gjorde det sista året. Proplan kräver däremot login, även för att titta. Också studenter på LTH/LU kan logga in (så att t.ex. studentrepresentanter i programledningar kan titta).
  • Precis som förut är Proplan planeringsverktyget, och den officiella utdatan om kursutbudet/programmen finns på https://kurser.lth.se/
 • Man kan ånga vissa statusval och åter sätta 'Ej satt' (som är default på nya kurser) om man av misstag råkade sätta ett annat värde men inte vet vilket som är rätt. 'Ej satt' accepteras aldrig när man höjer inlämninsstatus, beslutar osv (precis som förut)
 • Man kan välja att öppna kurseditorn i samma flik (eller i en ny via ctrl-klick) [länk] eller i ett separat fönster [fyrkantig ikon med tre prickar]
 • Institutionens motivering kan utöver inne på 'Central kursinfo' anges direkt från institutionens översikt i listan med kurser, genom att "fälla ut" kursen (eller samtliga kurser) och skriva i den utfällda rutan. Varje kurs/rad måste sparas separat om man gör så.
 • Inne i kurseditorns redigeringsmenyer kan man spara genom att trycka ctrl+s på tangentbordet (eller motsvarande för Mac:ar)
 • I Proplan fungerar inklistring från Word i kursplanefälten, och enbart godkänd formatering blir kvar. Notera att det är ganska få godkända formateringsmöjligheter, så kontrollera att allt blir rätt (t.ex. genom att förhandgranska kursplanen).
  • Läs dock mer om den förändrade hanteringen av lärandemål nedan, som kommer hindra inklistring av fler än ett lärandemål åt gången. Men detta gäller enbart de tre lärandemålfälten, inte övriga textfält i kursplanen.
  • Även om Word-inklistring fungerar mycket bättre i Proplan än LubasPP, så är det fortfarande rekommenderat att spara ofta när man redigerar brödtexterna i kursplanen (t.ex. genom ctrl+s).
 • Begreppet KursUN är erstatt av Beslutsorganisation (BO), Board of Decision (BoD). Detta är valt som ett mer neutralt namn, och fungerar även ihop med det faktum att det är LG GU som tar vissa beslut och kostnadsställesansvarig programledning andra av de beslut man bokför i 'Kursutbud (BO)'
 • Timplaner: editeringen är något ändrad. Samma som tidigare vad gäller att varje rad är EN kursstart (som i sin tur kan bestå av 1 eller flera läsperioder), och man kan lägga till läsperioder med plus-tecknet i varje läsperiod. Som tidigare kan man på kurser som går på flera program förbereda ett program, och sedan kopiera till samtliga program som inte redan har en timplan.
 • Timplaner: ny möjlighet att kunna lägga in avvikande datum i timplanerna. I fristående kurser är detta obligatoriskt (och uppgifterna är flyttade hit från "Antagningsuppgifter"). För programkurser kan programplaneraren slå på möjligheten (som ska användas sparsamt, men där det behövs)
  • Om det fanns datum angivna föregående år, så raderas dessa vid kopiering till nästa år, men systemet kommer ihåg att datum fanns, och kräver att dessa läggs in före godkännande, alternativt att man kryssar av rutan att separata datum finns. (För de fristående kurserna visas ingen sådan ruta, men den "finns under ytan" och är alltid ikryssad.)
 • På sidan som visar på skillnader/ändringar av kursinnehållet jämfört med tidigare år (i kurseditorn -> Övrigt-menyn) jämförs det per default med närmast föregående läsår (precis som i LubasPP), men man kan i rullisten välja ett (ännu äldre) läsår att jämföra med.

Nyheter som berör innehållet i kursplanerna

Några ändringar påverkar mer direkt innehållet i kursplanen och beskrivs här. En av dessa ändringar är dessutom ganska stor, och beskrivs mer utförligt på en egen sida.

 • Programvisa undantag från automatiska/kopplade förkunskapskrav för masterprogram. Nu finns möjlighet att lägga in programvisa undantag för kurser kopplade till masterprogram.
  • Det får enbart användas på de kurser där förkunskapskraven som för CI-/A-studenterna ingår i åk1-3 explicit krävs för antagning till masterprogrammet.
  • Det får inte användas bara för att studenterna som antas till masterprogrammet brukar ha de önskade förkunskaperna, även om det inte är ett direkt krav.
  • När detta är ifyllt, kommer den automatiska delen av kurskontrollen ta bort AV-spärrarna för studenter på det angivna programmet, men hantera alla övriga programs studenter som vanligt (dvs kontroll att de klarat de kurser som är angivna i kraven).
 • Förkunskapshantering (kopplade kurser)
  • Nu kan man fritt kombinera och/AND- och eller/OR-villkor i vilken ordning man vill och kan (och bör) skriva parenteser för att gruppera så att man får precis de förkunskapskrav som man vill ha.
  • Man kan använda en texteditor (som kontrollerar att man skriver korrekt logik och använder existerande kurskoder), eller en mer grafisk editor. Mitt tips är att använda textfältet och sedan kontrollera utfallet i den grafiska editorn.
  • Var gärna generös med parenteser! (Alla har inte koll på om AND eller OR har högst prio, men med pareneteser blir det tydligt för alla.)
  • Mer utförlig info om den nya hanteringen av kopplade förkunskaper.
 • Lärandemålen är uppdelade i poster/items
  • Tidigare angav man de tre olika lärandemålstyperna i en punktlista (eller i en textlista som såg ut som en punktlista med -, *, eller vara radmatning för punkter).
  • Dessa listor är nu uppdelade, så att varje enskilt lärandemål ("punkt") som ska uppfyllas är en egen post/item.
  • Vi har konverterat alla gamala mål, och rent allmänt har detta fungerat väldigt bra, men kontrollera extra noga!
  • Under planeringen av 24/25 (men inte efter det) kommer de okonverterade målen visas över där man kan editera (för varje måltyp). De okonverterade målen har ljusgrå bakgrund och kan inte editeras. På så sätt kan man säkerställa att konverteringen gick korrekt.
  • Under planeringen för 24/25 (men inte efter det) kan man även ändra ordning på posterna/itemsen, ifall de tidigare inte var skrivna i samma ordning på svenska och engelska (i de allra allra flesta fall är det dock korrekt ordning redan). För att ändra ordning, "ta tag" med musen i rubrikraden för den post du vill ändra ordning på, och dra den rätt (upp eller ner). Kontrollera att det gått bra och spara sedan. Man kan ändra ordning både på de svenska och engelska posterna (men inte växla över "språkgränsen").

Nyheter som primärt berör programplanerare

 • KursUN har bytt namn till BO (beslutsorganisation). BoD (Board of Decision) på engelska

 • En särskild sida inne i kurseditorn där man kan ändra statusar på samtliga kopplade program på den kursen. Finns i Övrigt -> Programstatusar.

 • Om ändring av status för instutionen ska göras av er, så görs det numera på Kursutbud (INST), inte på Kursutbud (BO) (ersättaren till KursUN-fliken).

 • Skarpt krav finns på att ha angett kurskostnadsfaktor vid markering om fastställande av kursplan

 • Än så länge finns inga särskilda utskriftsvyer för underlag till LG GU och PLED. Detta kommer utarbetas efter behov.

 • Hanteringen av kurskoder till Ladok är inte klar, men det kommer komma formulär för beställning som både kontrollerar vissa saker och sedan skickar beställning till Ladokgruppen.

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2023-08-16