Hoppa till huvudinnehåll

LTH lanserar profilområden för starkare svar på samhällsutmaningar

Nu lanserar LTH profilområden för sin samlade spetskompetens inom forskningen. Dessa tvärvetenskapliga områden ska bidra till ökad samverkan med näringslivet och samhället. Kraftsamlingen görs kring sju teman: aerosoler, AI och digitalisering, avancerade ljuskällor, cirkulär byggindustri, energiomställning, nanovetenskap och teknik för hälsa.

Jessika Sellergren – Publicerad den 6 June 2022

Illustration med olika element som signalerar teknik och hållbarhet.
LTH:s tvärvetenskapliga profilområden ska bidra till ökad samverkan med näringslivet och samhället. Illustration: Catrin Jakobsson

För LTH:s rektor, Annika Olsson, är etableringen av profilområden – i kombination med samverkan – nyckelfaktorer när det gäller LTH:s bidrag till att lösa de stora samhällsutmaningarna.

– Profilområdena är ett sätt att formera och synliggöra vår starka tvärvetenskapliga forskning, något vi tror är en nödvändighet för att bana väg för LTH:s framtida strategiska samverkan med myndigheter, företag, andra forskargrupper och samhället i stort, säger hon.

Behoven är många, och det är bråttom att förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem, betonar Annika Olsson.

– Takten för energiomställningen måste öka, fler lösningar inom biomedicin och diagnostik behövs och vi måste intensifiera arbetet med cirkularitet, inte minst inom byggindustrin. Många av vårt samhälles stora utmaningar kan – och ska – just forskningen inom profilområdena bidra till.

För samarbeten och synergier

Ett särskilt ansvar för forskningen vid LTH har prorektor Heiner Linke. Han understryker att profilområdena förstärker LTH:s spjutspetsforskning och tydliggör inom vilka områden fakulteten särskilt kan bidra till lösningar för samhällets bästa.

– Med profilområdena blir våra tvärdisciplinära forskningsmiljöer mer synliga för vår omvärld, men de blir också tydligare för oss inom universitetet. När vi förstärker LTH:s kärnkompetens hjälper det oss att ytterligare dra nytta av synergier, mobilisera kompetens och bygga samarbeten – akademiska sådana, men främst med näringslivet och omgivande samhälle, säger Heiner Linke.

Han poängterar att det utöver forskningen inom profilområdena pågår annan stark och viktig forskning vid LTH, och redan nu har fakulteten identifierat fler initiativ med potential att bli profilområden kommande år.

– Förnyelsen kan inte stanna upp, utan vi behöver fortsätta att forma vår forskning utifrån samhällets behov och LTH:s framväxande styrkor, säger Heiner Linke.

Satsningen på styrkeområden förväntas också bidra till att LTH blir en mer attraktiv plats för både nationella och internationella studenter och forskare.

– Ett viktigt mål för oss är att nå ökad mångfald och jämställdhet på LTH. Vi tror att fördjupningen inom profilområdena ger LTH fler världsledande spetsmiljöer som kan locka många olika talanger. På så sätt kan LTH bli ett ännu mer inkluderande och kreativt nav att verka inom, och bidra till ännu mer samhällsnytta, säger Annika Olsson.

Heiner Linke och Annika Olsson. Porträttfoto.

Heiner Linke och Annika Olsson, prorektor och rektor vid LTH, berättar att profilområdena är LTH:s starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer som ska bidra till ökad samverkan och lösningar på samhällsutmaningar. Foto: Kennet Ruona.

LTH:s profilområden

Profilområdena är LTH:s starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer som ska bidra till ökad samverkan och lösningar på samhällsutmaningar. De sju områdena är:

  • Aerosoler
  • AI och digitaliseringens grundpelare
  • Avancerade ljuskällor
  • Cirkulär byggindustri
  • Energiomställning – el och transport
  • Nanovetenskap och halvledarteknologi
  • Teknik för hälsa

Aerosoler

Profilområdets forskning bidrar till att skapa lösningar och teknologier för ren luft i övergången till ett hållbart samhälle. Detta görs genom att öka förståelsen kring luftburna partiklars källor samt deras påverkan på klimatet och människans hälsa. Inom profilområdet fokuserar man bland annat på hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, rena transporter samt hållbara material och städer.
Koordinatorer: Joakim Pagels och Moa Sporre

AI och digitaliseringens grundpelare

AI och digitalisering är en snabbt växande del av utvecklingen av nästan alla ingenjörssystem och kommer att förändra samhället och industrin i grunden. Profilområdets spetskunskap kring teknologier, metoder, algoritmer och mjukvara för att möjliggöra robusta, säkra, effektiva och lärandebaserade system är helt nödvändig i samhällets digitala omställning.
Koordinatorer: Fredrik Tufvesson och Martina Maggio

Avancerade ljuskällor

Genom att utveckla nya lasrar och fotonkällor – och genom att skräddarsy metoder för tillämpad spektroskopi i olika miljöer – bidrar profilområdet till lösningar på samhällsutmaningar som har att göra med allt från klimatförändringar och miljöförstöring till cancersjukdomar och andra hot mot människors hälsa.
Koordinatorer: Jörgen Larsson och Joakim Bood

Cirkulär byggindustri

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.
Koordinatorer: Ulla Janson och Dennis Johansson

Energiomställningen – el och transport

Det finns lösningar för att göra samhället oberoende av fossil energi. Men för att kunna tillämpa dem behövs tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom områden som hållbara bränslen och termisk energi, systemstudier, samt elektrifiering och energilagring – där profilområdet har spetskunskap.
Koordinatorer: Olof Samuelsson och Fran Marquez

Nanovetenskap och halvledarteknologi

Profilområdets världsledande expertis och infrastrukturer utforskar de unika möjligheter som nanovetenskapen och halvledarteknologin erbjuder. Syftet är att bidra till en ansvarsfull resursanvändning, smartare och effektivare energianvändning, framtida informationsteknik och bättre hälsa genom mer träffsäkra medicinska lösningar.
Koordinatorer: Anders Mikkelsen och Maria Messing

Teknik för hälsa

Profilområdets forskning bidrar till att förbättra människans hälsa och lösa utmaningar inom sjukvården. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla nya verktyg för diagnostik, behandlingar och hemvårdslösningar.
Koordinatorer: Thomas Laurell och Frida Sandberg