Processintensifiering

Processintensifiering innebär utveckling av utrustning och produktionsmetoder för effektivare genomföra önskad omvandling. Detta kan innebära ny apparatkonstruktion eller att två eller flera delsteg integreras i ett för att åstadkomma högre effektivitet.

Integration och automation av satsvisa processteg är ett forskningsområde. Exempel på studier är integrerade separationssteg vid läkemedelsproduktion och integrerade hydrolys och fermenteringsprocesser för produktion av biobränslen och kemikalier. Tiden det tar att isolera och rena ett protein som har uttrycks i en bioreaktor till dess den finns i en läkemedelformulering kan kortas avsevärt. Även studier på integration av reaktion-separation vid kemisk modifiering av läkemedel studeras vid institutionen.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18