Material från biomassa

Vid institutionen finns lång erfarenhet av att rena och koncentrera makromolekyler, som lignin och hemicellulosa, för vidare upparbetning till olika förädlade produkter.

Komponenterna som fraktinoneras kan ha sitt ursprung i exsisterande industriella processer t.ex. procesströmmar i massabruk eller vara framtagna vid institutionen genom sur eller alkalisk hydrolys av biomassa i någon av våra förbehandlingsreaktorer. Fokus i detta arbete är att skapa resurseffektiva separations- och fraktioneringsprocesser som kan implementeras i befintliga och framtida bioraffinaderier.

 

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18