Hoppa till huvudinnehåll

Bränsle från biomassa

Institutionen för kemiteknik har en lång historia av forskning rörande produktion av bränsle från biomassa, främst lignocellulosarika material som biprodukter från jord- och skogsbruk eftersom dessa inte konkurrerar med matproduktion.

Den bakomliggande orsaken till att producera fordonsbränsle från biomassa är behovet av att minska de globala koldioxidutsläppen, vilket kan göras genom en kombination av åtgärder som energieffektivare fordon, minskat transportbehov och biomassabaserade bränslen. Etanol, biogas och biovätgas från lignocellulosa samt produktion av grön gasol från biprodukten glycerol är det som främst studeras i forskningen.

Sedan nästan 30 år har det bedrivits forskning för produktion av etanol från biomassa vid institutionen. Under denna tiden har fokus i forskningen flyttats flera gånger bland annat beroende på de framsteg och resultat som har nåtts. Centrala delar i etanolforskningen, och till viss del för andra energibärare, är förbehandling och hydrolys av biomassan till fermenterbara socker, fermentering av den komplexa sockerlösningen samt upprening av produkterna. Processdesign och tekno-ekonomiska analyser där kompletta produktionsprocesser modelleras och kostnadsuppskattas är ett viktigt verktyg som bland annat används för att styra forskningsfokus i rätt riktning.

Vid institutionen finns även den nationella processutvecklingsenheten där förbehandling och fermentering i pilotskala kan studeras för både satsvisa och kontinuerliga processer.  

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18