lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Väg- och trafikingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i Sverige inom det viktiga samhällsbyggnadsområdet. Som väg- och trafikingenjör har du, förutom kunskaper i teknik, även kunskaper om och förståelse för transportsektorns funktion i samhällsbyggandet. Utbildningen ger dig förutsättningar att verka inom hela väg- och trafikområdet.

Väg- och trafikingenjörsutbildningen är en arbetslivsförankrad utbildning där studiebesök, praktikkurs och projektkurser varvas med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör.

Detta innebär att du får kunskaper inom samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar. I din framtida yrkesroll kommer du ofta att arbeta i projektgrupper tillsammans med olika specialister för till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.

Behov och krav på transporter och trafikplanering ökar ständigt. En väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i en hållbar samhällsutveckling. Framtidens transportsystem kräver en bred kompetens för att matcha den nya tidens krav på miljöhänsyn och en hållbar samhällsbyggnadsprocess. För att driva utvecklingen framåt behövs väg- och trafikingenjörer med god kompetens inom samhälleliga, sociala och tekniska områden.

Utbildningens inriktning präglas av en breddning mot traditionellt icke-tekniska områden, en ingenjörsmässig helhetssyn samt en stark branschanknytning som leder till direkt operativt användbara samhällsbyggnadsingenjörer.

 

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Framtiden

Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad.

Specifikt för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Byggkonjunkturen är stark och företagen inom branschen ser ljust på framtiden inför det närmaste året. Det är framför allt bostadsbyggandet som ökar men det gör även de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar. Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Även i svagare konjunkturlägen är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom det under många år har utbildats alltför få.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för såväl erfarna som nyutbildade, även om arbetsgivarna helst anställer ingenjörer och tekniker med yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.

Exempel på vad du kan arbeta som:

Markprojektör (projektering av gator och bostäder, ledningar och rör), arbetsledare för markentreprenadföretag eller inom vägproduktion, handläggare (handlägger ansökningar om förändring av vägnätet, handlägger bidrag till enskilda väghållare), trafikingenjör, trafikplanerare.

Vad tjänar en högskoleingenjör?

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Kurser och upplägg

Utbildningen bedrivs i samarbete med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund och en del av kurserna i årskurs två och tre läses i Lund. (Kostnader för resor mellan Helsingborg och Lund står studenten för). 

För att knyta utbildningen till väg- och trafikbranschen är arbetslivsförankrad utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar. Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t ex miljöteknik, fysik och matematik.

Under den första terminen får du även kunskaper i presentationsteknik, retorik och i att hantera olika datorverktyg.

Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, geodetisk mätningsteknik och trafikteknik. Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafiktekniska planeringsmodeller. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Afu

Afu (arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med Afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö).

Årskurs 1

Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Årskurs 2

Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.Företagsförlagd praktik

Praktikkurs

Företagsförlagd praktik, 7,5 hp, är en frivillig kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges två gånger per år (vår och sommar). Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår