Byggteknik Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Väg- och trafikingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i Sverige inom det viktiga samhällsbyggnadsområdet.

Som väg- och trafikingenjör har du, förutom kunskaper i teknik, även kunskaper om och förståelse för transportsektorns funktion i samhällsbyggandet. Utbildningen ger dig förutsättningar att verka inom hela väg- och trafikområdet.

Väg- och trafikingenjörsutbildningen är en arbetslivsförankrad utbildning där studiebesök, praktikkurs och projektkurser varvas med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör. Detta innebär att du får kunskaper inom samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar.

Framtiden

Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god och balanserad arbetsmarknad.

I din framtida yrkesroll kommer du ofta att arbeta i projektgrupper tillsammans med olika specialister för till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler. Behov och krav på transporter och trafikplanering ökar ständigt. En väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i en hållbar samhällsutveckling. Framtidens transportsystem kräver en bred kompetens för att matcha den nya tidens krav på miljöhänsyn och en hållbar samhällsbyggnadsprocess. För att driva utvecklingen framåt behövs väg- och trafikingenjörer med god kompetens inom samhälleliga, sociala och tekniska områden.

Utbildningens inriktning präglas av en breddning mot traditionellt icke-tekniska områden, en ingenjörsmässig helhetssyn samt en stark branschanknytning som leder till direkt operativt användbara samhällsbyggnadsingenjörer.

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Kurser och upplägg

Utbildningen bedrivs i samarbete med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund och en del av kurserna i årskurs två och tre läses i Lund. (Kostnader för resor mellan Helsingborg och Lund står studenten för).

För att knyta utbildningen till väg- och trafikbranschen är arbetslivsförankrad utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar.

Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t ex miljöteknik, fysik och matematik. Under den första terminen får du även kunskaper i presentationsteknik, retorik och i att hantera olika datorverktyg.

Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, geodetisk mätningsteknik och trafikteknik. Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafiktekniska planeringsmodeller. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Afu (arbetslivsförankrad utbildning)

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med Afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö).

Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Årskurs 2: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Företagsförlagd praktik

Praktikkursen Företagsförlagd praktik, 7,5 hp, är en frivillig kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges två gånger per år (vår och sommar). Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

 

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Materialmekanik

Geologi och geoteknik

Design av väg- och gaturummet

Trafikteknisk teori

Byggprocessen med entreprenadrätt

Vägbyggnadsteknik

Vägkonstruktion och VA-system

Samhällsekonomi

Årskurs / 3 /

Drift och underhåll av vägar

CAD – väg och järnväg

Utformning av vägar

Utformning av järnvägar

Valfri kurs/praktik

Examensarbete

Kontakt

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

infohbg@kansli.lth.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

046–222 74 20