LTH:s ledning

Presidiet har regelbundna möten för diskussioner kring strategiska utbildnings-, forsknings- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. I presidiet diskuteras övergripande ärenden som berör LTH. LTH:s rektors beslutsmöte är en del av presidiemötet. Presidiet kan adjungera lärare och tjänstemän i enskilda frågor. Vicerektorer, om sådana är utsedda av LTH:s rektor, är ständigt adjungerade och avdelningschef för ledningsstöd är ständigt adjungerad som administrativt ansvarig tjänsteman.

Kontakt

Postadress
LTHs kansli, Box 118
221 00 LUND

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3

Sidansvarig: beatrice.nordlof@lth.lu.se | 2019-01-31