Hedersdoktorer genom åren

Hedersdoktor 2018

Christopher Palmstrøm,  professor i Material science och Electrical engineering, University of California Santa Barbara (UCSB), har i sin forskning på ett framstående sätt bidragit inom modern elektronik, särskilt med att koppla samman magnetiska övergångs och sällsynta jordartsmetaller med III-V halvledare. Genom ett mångårigt personligt engagemang kopplat till nanoforskningen i Lund, har professor Palmstrøm på ett avgörande sätt bidragit till den position Lunds universitet och LTH idag har inom området.

Hedersdoktorer 2017

Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, är en världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Professor Henrik Madsen utses till hedersdoktor för sina omfattande och betydande utbildnings- och forskningsinsatser i nära samverkan med LTH. Under många år har hans forskning tacklat de stora samhällsutmaningarna inom förnybara energikällor, vilket har resulterat i en betydande uppbyggnad av ny kunskap. Genom sin forskning och genom att verka som en god ambassadör för LTH har LTH:s egen verksamhet stärkts både nationellt och internationellt. 

Anna Stenstam har disputerat i fysikalisk kemi och är VD för CR Competence, som bedriver uppdragsforskning och utveckling av produkter och processer för industrin. Hon utses till hedersdoktor för sina mångåriga bidrag till LTH:s internationella samarbete, kopplade till MAX IV och ESS, och för sitt arbete för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden. Anna Stenstam har alltid slagit vakt om betydelsen av grundforskning med hög akademisk standard, hållbar utveckling och ett gott samarbets- och innovationsklimat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Karin Adelsköld är komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör – och teknikambassadör. Hon är sedan 2009 ledamot i IVA:s näringslivsråd. Under flera år drev hon tekniksajten Lilla Gumman – av tjejer, för alla.  Karin Adelsköld utses till hedersdoktor för ett mångårigt engagemang och arbete med den för LTH strategiskt viktiga utmaningen att befrämja teknik- och innovationsintresset – hos unga i allmänhet, och hos kvinnor i synnerhet. Hon har på ett förtjänstfullt sätt, och i universitetets anda, kombinerat viktiga samhälleliga insatser med humor. 

Hedersdoktorer 2016

Professor Keith Trigwell är verksam vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning. Sedan millennieskiftet har professor Keith Trigwell engagerat sig i forskningsområdet Scholarship of Teaching and Learning, som handlar om universitetslärares reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Keith Trigwells forskning och ledande roll inom högskolepedagogisk utveckling har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete.

Doktor Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö̈ vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz. Heike Riel har samarbetet med LTH-forskare i det EU-finansierade forskningsprojektet Nanowire-Based One-Dimensional Electronics (NODE) som startade 2005. Med detta projekt tog elektroniktillämpningarna av nanotrådar fart, och under Heike Riels ledning intog IBM-gruppen tidigt en internationell tätposition. Heike Riel har under lång tid gett värdefulla bidrag till LTH:s forskning i Lund.

Professor Takehiko Kitamori vid institutionen för tillämpad kemi, University of Tokyo, är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och är den som på senare år kanske starkast utvecklat forskningen mot förståelse för fluidik och kemi i sann nanoskala. Hans forskning har bland annat fått betydelse för effektiviseringen av industriella syntesprocesser och inom högkänsliga medicinska diagnostiska system.

Takehiko Kitamori har drivit gemensamma forskningsprojekt med postdoc- och doktorandutbyten och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH.

Hedersdoktorer 2015

 

Martin Gren är ett föredöme som entreprenör och ledare. Han har studerat vid LTH och var med och startade Axis 1984 i Ideons forskningspark. Genom att Martin Gren med kollegor inom Axis tidigt insåg internet och digitaliseringens möjligheter inom bildbehandling har man blivit världsledande inom nätverksvideo. 

Colin Carlile är expert på hur man använder neutronstrålar för att studera egenskaper hos fasta och flytande material - vardagens material. Professor Carlile har haft ett avgörande inflytande för lokaliseringen av ESS till Lund och därmed gett oss möjligheten att utvecklas i anslutning till ett dynamiskt centrum för modern materialforskning. 

Liesbet van der Perres är professor och vetenskaplig ledare inom trådlös kommunikation och för närvarande Director of the Green Radio programs, som syftar till att minska energiförbrukningen i mobil kommunikation. Hennes anseende inom både den akademiska och industriella världen är mycket högt och hon har publicerat över 250 vetenskapliga arbeten. 

Hedersdoktorer 2014

Leslie Banks-Sills, Tel Aviv University, hedras för sina gärningar att utveckla så kallade kompositer, där man plockar de bästa egenskaperna från flera olika material och får unika egenskaper som inte finns i materialen var för sig. Leslie Banks-Sills var tidigare Lise Meitner-professor i Lund och har därefter fortsatt sitt samarbete med lundaforskarna, inte bara med forskare vid Per Ståhles avdelning utan också med fysiker, kemister och forskare i medicinsk teknik i projekt som gäller kompositer, väteförsprödning, mekaniskt stimulerad bentillväxt.

Lihong Wang, Washington University, har varit en av frontfigurerna i utvecklandet av en helt ny fotoakustisk avbildningsteknik inom biomedicin, där fördelarna med ultraljud och optisk avbildning kombineras på ett ”genialt sätt.” Ovanligt skarpa bilder av biologiskt material är ett av resultatet. Nära samarbete med den kinesisk-amerikanske forskaren kommer sig av Lunds starka traditioner inom såväl ultraljudsteknik som biomedicinsk optik.

Hedersdoktorer 2013

Abdu Alayash är ansvarig för utvärdering och kontroll av biologiska och biomedicinska läkemedel vid det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA). Han har även en mycket omfattande egen forskning och tillhör de absolut ledande forskarna inom området biologiska läkemedel, speciellt för behandling av hematologiska sjukdomstillstånd. Dr Alayash har också arbetat med att utveckla blodersättningsmedel i flera olika samarbetsprojekt.

Frances M Ross är chef för Nanoscale Materials Analysis Department vid IBM T.J. Watson Research Center i New York. Hon forskar inom strukturer och dynamiken vid ytor och gränsytor i halvledare och andra material. Hennes viktigaste forskningsverktyg är elektronmikroskopi och hon har som pionjär byggd upp ett system där hon i realtid och på atomnivå kan studera hur strukturer förändras och växer. Detta är av stor vikt för förståelsen av växt av nanostrukturer.

Björn Savén är ekonom och arbetar med företagsbyggande och strukturförändringar. Han har visat en stor förmåga att utveckla teknisk kompetens till framgångsrika företag. Han har investerat i ett 80-tal bolag och genom att han varit involverad i Alfa Laval och Perstorp byggt ett engagemang i LTH. Han har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Orkla, Nordea, Vattenfall och Konecranes. Björn är även vice preses i IVA. 

Hedersdoktorer 2012

Renée Andersson har uppmärksammat vikten av att inom klädbranschen kombinera etik, miljö och ekonomi. Genom sitt engagemang och kunskap har hon möjliggjort forskning och teknikutveckling kring vattenrening i Sydasien.

Marcel Stive föräras hedersdoktorstiteln tack vare sina betydande vetenskapliga insatser vad gäller förståelsen för hur klimatförändringar kommer att påverka världens kustområden. Höstens stormar har än mer aktualiserat denna problematik.

Jan Rabaey hör hemma inom elektronik och trådlös kommunikation. Han är en av grundarna bakom ett världsledande forskningscentrum, Berkeley Wireless Research Center och är en väldigt nytänkande och modig person som inte drar sig för att hämta inspiration från science fiction.

Hedersdoktorer 2011

Charlotta Falvin, född 1966, är senior director vid Research in Motion (RIM) i Malmö. Hon var fram till början av året VD för TAT. Charlotta Falvin har gjort stora insatser som affärsutvecklare, företagsledare och som föregångare i att etablera nya samarbetsformer mellan akademi och näringsliv.

Lena Ek, född 1958, är folkrättsjurist, Europaparlamentariker (c) och en stark företrädare för miljöanpassad kemiteknik och bioteknik. Hon sitter i Industri-, forsknings-, och energiutskottet och har ett starkt intresse för frågor som är viktiga för LTH, inte minst inom miljödriven teknikutveckling.

Giancarlo Spinelli, född 1946, är professor i teoretisk mekanik och arbetar sedan 1981 vid Politecnico di Milano. Hans forskningsområden har varit kontinuummekanik och relativistisk mekanik, men han har under flera decennier även varit en centralgestalt för internationalisering av högre utbildning.

Federico Capasso, född 1949, är professor i tillämpad fysik vid Harvard University och en av världens främsta forskare inom hetero- och nanodesignade komponenter. Han ligger bakom en uppsjö av unika koncept för elektroniska och optoelektroniska tillämpningar.

Örjan Larsson, född 1946, är civilingenjör från Väg och Vatten på LTH. Han har mellan 2001 och 2010 varit projektchef för Citytunneln i Malmö, som blev ett synnerligen lyckat anläggningsprojekt såväl tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt som tidsmässigt. Han är en föregångare i att skapa en aktiv samverkan mellan beställare och entreprenörer.

Hedersdoktorer 2010

Sir Peter Cook är en världsberömd arkitekt, 73 år, från bland annat Bartlett School of Architecture i London. Åren 2005 till 2009 var han gästprofessor vid Arkitektskolan på LTH. Detta har enligt skolchefen Christer Malmström inneburit en stor kvalitetshöjning i studieresultaten både p g a Peter Cooks undervisning och genom att andra lärare från hans stora internationella nätverk sökt sig hit.  

Henrik Almeida, 50 år, är linjechef vid Ericsson Research. Hans forskningsenhet, ”DSL Access Technologies” ansvarar för forskning och standardisering inom bredbandskommunikation på kopparnätet.

Hedersdoktorer 2009

SvenThore Holm är fil mag i kemi och biologi och var anställd vid länsstyrelsens naturvårdsenhet innan han 1982 blev chef för SUNs (Samverkan Universitet Näringsliv) kansli i Lund. Han har varit chef för Ideon (1985–94) och därefter vd för Teknikbrostiftelsen, sedermera Innovationsbron Syd AB.

Professor Kenneth J Schafer från Louisiana State University, Baton Rouge, USA är teoretiker inom forskningsfältet atomer i starka laserfält. Sedan ett utbytesår i Lund 2001 har han stött forskningen i atomfysik här.

Professor Peter Guttorp, University of Washington , Seattle, har också ett långvarigt samarbete med LTH, närmare bestämt med de matematiska statistikerna.

Hedersdoktorer 2008


Hans Eliasson, vd i Svenska Husföretagen AB i Göteborg och medlem av Lunds universitets rådgivande kommitté.

Isabel Spencer Martins var professor i mikrobiologi vid Universidad Nova i Lissabon, Portugal.

Ernst Bonek är professor emeritus i radiofrekvensteknik vid Wiens tekniska universitet, Österrike.

Hedersdoktorer 2007


Chunli Bai

Professor och Executive President vid Chinese Academy of Sciences. Utveckling av relationer Sverige-Kina samt stöd av forskningsprogram inom bl a nanovetenskap.

Mats Lindoff
CTO & Corp Vice President vid Sony Ericsson Mobile Communications AB. Teknikutveckling inom elektro- och datateknikområdet ssk telecom.

Richard M Murray
Professor vid California Institute of Technology. Utveckling av forsknings- och undervisningskontakter, ssk reglerteknik, mellan Caltech och LTH.

Hedersdoktor 2006

Kenji Hiruma 
Doctor and Senior Research Scientist Hitachi i Tokyo, Japan. Utveckling av nanotrådar.

Hedersdoktorer 2005

Malin Falkenmark 
Professor Uppsala universitet. Globala vattenförsörjningsfrågor, hydrologi.

Harald Skogman 
Teknologie licenciat och tidigare VD för Novozymes Biopharma AB. Bioteknikutveckling.

Boris Smeds 
Teknologie licenciat och sektionschef European Space Agency Darmstadt. Rymdkommunikation.

Hedersdoktorer 2004

Richard C Flagan
Professor California Institute of Technology. Aerosolteknologi.

Mikael Isaksson 
Verkställande direktör UpZide Labs AB Luleå. Bredbandsutveckling VDSL.

Virapong Prachayasittikul 
Vicerektor Mahidol University Bangkok. Medicinsk mikrobiologi, antibiotikaresistenta bakterier.

2003

Jørgen Bach Andersen 
Professor Aalborg Universitet. Antenner och mobil kommunikation.

Graham C Goodwin 
Professor University of Newcastle Australien. Reglerteknik.

Maria R Kula 
Professor Heinrich-Heine Univ Düsseldorf. Enzymteknologi.

Hedersdoktorer 2002

Edward Cussler 
Professor University of Minnesota. Masstransport och diffusion, kemiteknik.

Christer Fåhraeus 
Master of Science och direktör Anoto Lund. Innovationer och entreprenörskap.

Lars Lerup
Professor Rice University Houston. Arkitektur och stadsutveckling.

Hedersdoktorer 2001

Nicholas C. Kraus
Doctor of Philosophy, Ph.D. , Vicksburg, Mississippi. Kustnära processer med inverkan på sediment och erosion.

Frederik Paulsen 
Styrelseordförande i Ferringgruppen, Paris. Peptidkemi, läkemedel.

Hedersdoktorer 2000

Iain D Campbell
Professor, Oxford University, United Kingdom. NMR metoder på biologiska system

Sven Landelius
VD Öresundkonsortiet, Malmö. Bygg- och anläggningar, Öresundsbron

Colin J Williams
VD SCA Packaging Bryssel. Transportförpackningar.

Hedersdoktorer 1999

Robert Brodersen
Professor, University of California, Berkeley. Kretskonstruktion.

Santiago Calatrava 
Doctor, Zürich. Ingenjörskonst, konst och arkitektur.

Philip Hutchinson
Professor, Cranfield United Kingdom. Flödesmekanik och förbränningsfysik.

Hedersdoktorer 1998

Lennart Ahlgren 
Teknologie doktor och direktör AssiDomän. Skogsindustriell forskning.

Valdimar K Jónsson 
Professor, Reykjavik. Nordiskt samarbete inom värme- o kraftteknik samt matematisk statistik.

Herbert Kroemer 
Professor, University of California, St Barbara. Modern halvledarelektronik.

Hedersdoktorer 1997

John L Campbell 
Professor, University of Guelph, Canada. PIXE (Particle-Induced X-ray Emission Analysis).

Nguyen Manh Kiem
Doctor and viceminister, Vietnam. Arkitektur och byggande.

Peter N T Wells
Professor, Bristol Gen Hospital, England. Ultraljudsteknik.

Hedersdoktorer 1996

Paul Kühn
Professor, University Stuttgart. Telekommunikation.

Jan Uddenfeldt
Teknologie doktor, Ericsson Radio Systems. Vågutbredning, kretskonstruktion och signalbehandling.

Hedersdoktorer 1995

Jan Ellesson
Filosofie licenciat, Lund. Klimatobservationer, mätdata.

Nils-Ole Lund
Professor, Aarhus. Arkitektur och arkitekturhistoria. 

David Q Mayne
Professor, University of California, Davis. Reglersystem.

Lars Zetterberg
Professor, Stockholm. Telekommunikationsteori, signalbehandling.

Hedersdoktorer 1994

Arthur E Clark
Doctor, US Naval Surface Warfare Center. Magnetostriktiva material.

Isao Karube
Professor, Univ of Tokyo. Biosensorteknologi.

Kurt Katzeff 
Director, Eurescom, Heidelberg. Telekommunikations- och programvaruområdet.

Hedersdoktorer 1993

Hinrich Enderlein
Forskningsminister, Brandenburg. Forskningssamverkan.

Ben Mottelsen
Professor, Nordita, Köpenhamn. Teoretisk kärnfysik.

Ro Rydin 
Direktör, Svenska industri förbundet och SCA. Skogsindustriell forskning m.m.

Hedersdoktorer 1992

Ingen utsedd.

Hedersdoktorer 1991

Immanuel Broser 
Professor, Technische Universität, Berlin. Halvledarfysik.

Gustavus J Simmons 
Doctor, Sandia National Laboratories, New Mexico. Matematik, autentiseringsteori.

Göran Schildt
Filosofie doktor, Ekenäs, Finland. Konsthistoria m.m.

Philip Thomas
Doctor, Fire Research Station, London. Brandfysik.

Hedersdoktorer 1990

Dieter Behrens 
Professor, Dechema, Frankfurt. Material o korrosion, kemiteknik.

James L Massey
Professor, ETH, Zürich. Telekommunikationsområdet.

Kristen Nygaard
Professor, Universitetet i Oslo. Programmering, programspråk.  (2002)

Hedersdoktorer 1989

Ingen utsedd.

Hedersdoktorer 1988

Giancarlo de Carlo
Professor, Genua. Modern arkitekturutveckling; bildandet av Ilaud (organisation för arkitekt skolor).

Arthur L Schawlow
Professor, Stanford University, USA. Laserspektroskopi.

Hedersdoktorer 1987

Nicolaas Boom
Professor, Erasmus Universiteit Rotterdam. Medicinsk ultraljudsteknik.

Carver Mead
Professor, California Institute of Technology. Mikroelektronik.

Hedersdoktorer 1986 - LTHs 25-årsjubileum

Sven Brohult 
Professor, Lund. Uppbyggnad av sektionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Hjalmar Olsson 
Doktor, Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och ordförande i organisationskommittén.

Heinrich Ursprung 
Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbildnings och forskningssamarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Christoph Wehrli 
Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbyte inom civ ing utbildningen vid ETH och Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Ragnar Woxén 
Professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och verkställande ledamot i organisationskommittén.

Hedersdoktorer 1985

Ingen utsedd.

Hedersdoktorer 1984

Asit Biswas 
Doctor and director, England. Global vattenvetenskap.

Björn Svedberg 
Direktör, LM Ericsson. Insatser för forskning o undervisning inom elektronikområdet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Hedersdoktor 1983

Nils Hörjel 
Landshövding, Malmö. Engagemang för teknisk och naturvetenskaplig forskning.

Hedersdoktorer 1982

Björn Nilsson 
Direktör, Sv. Philips AB, Stockholm. Insatser för samarbete högskola-industri inom elektronik och data.

Olafur Sigurdsson 
Direktör, Kockums, Malmö. Internationellt skeppsbyggeri, konstruktion och tillverkning.

Hedersdoktor 1981

Walter Heywang 
Professor och forskningsansvarig inom Siemenskoncernen, Neukerferloh, Västtyskland. Halvledarelektronik.

Hedersdoktor 1980

James Dooge 
Professor, University of Dublin. Hydrologi.

Hedersdoktorer 1979

 Ingen utsedd.

Hedersdoktorer 1978

Christian Jacobaeus 
Direktör, LM Ericsson, Stockholm. Telekommunikation.

Nils-Hugo Hallenborg 
Direktör, Kockums, Malmö. Insatser inom varvsindustrin.

Hedersdoktorer 1977

Karl Winnacker 
Doctor, Hoechst AB, Frankfurt am Main. Forskning och kontaktutbyte inom kemiområdet Västtyskland-Sverige 1976.

Olle Gimstedt 
Direktör, Oskarhamnsverkets Kraftgrupp AB. Kärnkraftteknikens utveckling.

Dick Lundqvist 
Filosofie licenciat, ASEA, Stockholm. Halvledarforskning.

Hedersdoktorer 1975

Gerhard Becker 
Professor, Physikalisch-Techn Bundesanstalt, Braunschweig. Tid o frekvens.

Ralf Erskine 
Arkitekt, Stockholm. Varierande arkitekturprojekt.

Harry Jönsson 
Direktör, Kockums, Malmö. Skeppsbyggnadsteknik, arbetsskydd.

Heinrich Stabe 
Professor, Universität Stuttgart. Finmekanik.

Jørn Utzon 
Arkitekt, Danmark. Nytänkande och konstnärlig utveckling inom arkturområdet.

Hedersdoktorer 1974

Rune Elmqvist 
Medicine doktor, Stockholm. Utveckling av mätinstrument inom medicinsk diagnostik.

Vujica Yevjevich 
Professor, Colorado State University, USA. Hydrologisk forskning.

Hedersdoktorer 1973

Klas Anshelm 
Arkitekt Sveriges Arkitekters Riksförbund, SAR, Lund. Lunds Tekniska Högskolas, LTHs, arkitekt med särpräglad och individuell gestaltningsförmåga.

Lennart Lundin 
Forskningsingenjör vid Institutet för atomfysik, Lund. Beam-foil-spektroskopi.

Richard Muther 
Director Muther International, Kansas City (gästprofessor i Lund). Industriplanering och transportanalys.

Greger Paulsson 
Professor i konsthistoria, Uppsala universitet. Den nya arkitekturen, generalkommissarie för Stockholmsutställningen 1930.

Hedersdoktor 1967

Per Stenberg 
Civilingenjör och produktionschef Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö. Konstruktions- och produktionstekniska frågor inom skeppsbyggnad.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31