Riskhantering

120 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen inom Riskhantering vid LTH är den första av sitt slag i Sverige. Här utbildas studenterna i att förutse, bedöma och minska riskerna vid olyckor eller katastrofer, samt med att föreslå åtgärder som minskar eller förhindrar risker för att det uppstår skador på människa, miljö och egendom.

 

I alla verksamheter kan olika förlopp uppstå som mynnar ut i negativa konsekvenser såsom dödsfall, ekonomiska kostnader och miljöpåverkan. Riskhantering handlar helt enkelt om att minska sannolikheten för och/eller konsekvenser av dessa skadeförlopp.

Eftersom det finns risker inom alla verksamheter finns det även ett behov av riskhantering inom alla verksamheter. Arbetsmarknaden är därför mycket god för riskhanteringsingenjörer.

Idag arbetar riskhanteringsingenjörer som utbildats vid LTH inom industrin, på försäkringsbolag, inom räddningstjänsten, vid kommunal och statlig förvaltning samt som konsulter – både i Sverige och internationellt.

Behov

Jordbävningen i Japan våren 2011 som ledde till kärnkrafthaveri, svältkatastrofen på Afrikas horn och den enorma oljeläckan från oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen är exempel på händelser som fått tragiska konsekvenser. Visst borde vi kunna undvika att sådana händelser inträffar eller i varje fall se till så att de inte får enorma konsekvenser. Men hur kan man i förväg, innan sådana olyckor och katastrofer inträffar, förstå och påverka möjliga skadeförlopp? Det finns risker som behöver hanteras inom alla sektorer i samhället, både inom det offentliga och inom det privata. Men riskhantering handlar inte bara om stora olyckor. Också vid helt vardaglig och odramatisk verksamhet kan det uppstå skador på miljön, på människors fysiska och psykiska hälsa samt på egendom.

Kraven på ökad tillväxt, effektivitet och konkurrenskraft leder till stora förändringar i samhället och utvecklingen går svindlande snabbt. Produkter utvecklas på nya sätt, produktionstakten ökar, distributionen moderniseras, kommunikationsmönster och infrastruktur förändras. Dessa förändringar för mycket gott med sig, i form av ökad livskvalitet och konkurrenskraft, men de medför också nya och förändrade risker. Därför måste denna utveckling kompletteras med väl genomförd riskhantering där man i förväg systematiskt väger för- och nackdelar mot varandra så att de beslut som fattas blir så välgrundade som möjligt.

Utbildningen

För att hantera och reducera risker i olika verksamheter gäller det att förstå vilka faktorer och omständigheter som genererar dessa risker. Ofta är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, och samspelet dem emellan, som ger upphov till dessa risker. Detta innebär att avancerade metoder och verktyg ofta krävs för att skapa denna förståelse och för att genomföra förbättringar. Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering lägger därför stor vikt vid att utveckla studenternas förmåga att använda sådana verktyg. Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige och studenterna erbjuds särskilt goda förutsättningar att utveckla en förmåga att inom olika typer av verksamheter:

  • kunna identifiera, analysera och bedöma risker
  • baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som förebygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på människa, miljö och egendom
  • kunna utforma och använda ledningssystem som ett systematiskt verktyg för att minimera risknivån inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.

Det övergripande målet med riskhantering är att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn taget till ekonomiska, etiska och andra faktorer. Kunskap om riskanalys och riskhantering är generell vilket gör den användbar inom de flest ingenjörsområden och verksamheter. Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering utgör därför ett bra val oberoende av vilken ingenjörsbakgrund studenten har.

Framtiden

Som civilingenjör i Riskhantering har du en spännande tid framför dig med stora möjligheter att jobba med just det du tycker är mest intressant, vare sig det är inom privat eller offentlig verksamhet, med tekniska eller samhälleliga risker, samt nationellt eller internationellt.

Eftersom det finns risker inom alla verksamheter finns det även ett behov av riskhantering inom alla verksamheter. Arbetsmarknaden är därför mycket god för riskhanteringsingenjörer.

Idag arbetar riskhanteringsingenjörer som utbildats vid LTH inom industrin, på försäkringsbolag, inom räddningstjänsten, vid kommunal och statlig förvaltning samt som konsulter – både i Sverige och internationellt.

Kurser och upplägg

Riskhanteringsprogrammet är ett 2-årigt avslutande civilingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort 3 års studier på valfritt civilingenjörsprogram om minst 150 hp eller 150 hp på brandingenjörsprogrammet vid LTH. Utbildningen inleds med ett obligatoriskt block som innehåller grundläggande kurser inom riskhantering. Dessa ger en grund för riskanalys, riskvärdering och utarbetande av riskreducerande åtgärder.

Därefter läser du valfria kurser som ger möjlighet till en profilerad utbildning och ska ge kunskaper i utveckling av ny teknik. Genom de valfria kurserna finns möjlighet att specialisera sig på arbetsmiljöteknik, brandfysik, brandteknik, ekologiska risker, energisystem, industriell ekonomi, kemiteknik, miljö samhällsplanering med mera. Det finns också möjlighet att utforma en individuellt anpassad inriktning.

Avslutningsvis genomförs ett examensarbete inom riskhanteringsområdet. Utbildningen leder till civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som tidigare har läst på brandingenjörsprogrammet vid LTH har möjlighet att läsa till dubbel examen – brandingenjörsexamen och civilingenjörsexamen i riskhantering.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs att den sökande senast vid kompletteringstiden styrker ett av nedanstående behörighetskrav.

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp

eller

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i programuppbyggnad som brandingenjörsprogrammet vid LTH, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 h.

Examensbenämning

Civilingenjör i Riskhantering

Master of Science in Engineering, Risk Management and Safety Engineering

 

Ansökan och antagning

Läs mer om antagning

Årskurs / 1 - 3 /

Tidigare utbildningsprogram (Brandingenjör eller civilingenjör)

Årskurs / 4 /

Riskanalysens och riskhanteringens grunder

Människa, teknik, organisation och hantering av risker

Riskanalys inom säkerhet

Riskanalys för hälsa- och miljöområdet

Riskhanteringsprocessen

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Valfri kurs

Årskurs / 5 /

Valfria Kurser

Examensarbete

Kontakt

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40

Lykke Jacobson

Internationell koordinator

lykke.jacobson@lth.lu.se

046-222 72 01