lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Maskinteknik med teknisk design är en utbildning som kombinerar klassisk maskinteknik med industridesign. Som student får du kunskap om produktutvecklingsprocessen där design, som uttrycksmedel och utvecklingsprocess, är ett väsentligt inslag. Inslaget av teknik är dock stort och du får en stabil ingenjörsgrund att stå på.

Teknisk design börjar bli ett etablerat begrepp inom industrin och examinerade från utbildningen är mycket uppskattade av arbetsgivarna. Som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design kommer du att kunna välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika branscher, i Sverige och utomlands.

Vår tillvaro blir alltmer komplex och globaliserad. Vi förutsätter därför att produkter och redskap ska vara lättillgängligt begripliga och ergonomiska, men även framtagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Konsekvenser och påverkan under hela produktens livscykel måste beaktas. Design ses idag som ett självklart konkurrensmedel och det är avgörande att en produkt, utöver att fungera väl, även har estetiska kvaliteter.

Utbildningen blandar naturvetenskap och teknik med ett stort utbud av designrelaterade kurser av olika slag. Det är en utbildning för dig som är både kreativ och nyfiken men samtidigt intresserad av teknik, matematik och design.

Tanken är att mer teoretiska kurser varvas med praktiska såsom skissning och handfast prototypbygge i våra verkstäder. Detta för att både kunna frambringa, och inte minst visualisera, nya idéer samt reflektera över dem. 

Detta ger dig en unik kombination där du som produktutvecklare kommer att ha en större förståelse av den funktionella delen och hur produkten möter människan, men samtidigt en teknisk grundförståelse för att möta och lösa tekniskt relaterade problem.

Begreppet "teknisk design" är relativt nytt, där basen i utbildningen är maskinteknik med en successiv ökning av designrelaterade kurser. En teknisk designer ska kunna hantera framtidens problematik inom produktutveckling utifrån ett brett perspektiv.

Med design menas den process som inkluderar - men inte är begränsad till - att tillföra en produkt estetiska värden utöver den tekniska funktionen. Design kan leda till att användaren på ett bättre sätt förstår hur produkten ska användas, utformningen kan vara mer ergonomisk, eller mer samstämmig med ett företags särskilda marknadsprofil.

Framtiden

Som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design kommer du att kunna välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika branscher, i Sverige och utomlands.

Du kan arbeta som bland annat produktchef, projektledare, produktutvecklare, designer eller varför inte starta ditt eget företag runt en produktidé.

Kurser och upplägg

Utbildningen spänner över många olika teknikområden och inslaget av designrelaterade kurser är stort, vilket ger utbildningen en unik profil. Du får en gedigen maskinteknisk bas, där de designrelaterade inslagen ökar efter hand.

I början av utbildningen läser du grundläggande ämnen inom naturvetenskap och maskinteknik tillsammans med övriga maskinteknikstudenter. Successivt från våren i årskurs 1 ökar inslaget av designrelaterade kurser. Under utbildningen genomför du flera projekt. I projekten får du tillfälle att tillämpa och fördjupa dina kunskaper och färdigheter och träna upp din förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla och utforma produkter.

Kurser som är specifika för Teknisk design startar redan i årskurs 1 med kursen "Verkstadsintroduktion", och fortsätter i årskurs 2 med kurserna ”Designerns verktyg” och ”Estetik”. Dessa skall ge en introduktion till specialiseringen såväl praktiskt som teoretiskt. Redan i årskurs ett får du själv pröva dina idéer i våra verkstäder.

Under de två avslutande åren finns möjlighet till fördjupning inom olika områden. För dig som är intresserad av medicinteknik och produkter för funktionshindrade finns fördjupningen medicin/rehab. Du kan fördjupa dig inom energi/miljö med fokusering på ett uthålligt samhälle eller kurser i PU/design som ytterligare stärker ditt kunnande inom produktutveckling.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Maskinteknik med teknisk design

Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering with Industrial Design

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår