Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik präglas av en helhetssyn på hur kemiteknik bidrar till en hållbar utveckling. Det kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och processer. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga för en hållbar utveckling till exempel genom byte till förnyelsebara råvaror.

 

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion. 

Utbildningens första tre år består av gedigna kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna möter du de senaste beskrivningarna av hur atomer och molekyler samverkar för att bygga upp alla material runt om oss. Kemitekniken använder denna förståelse tillsammans med processtekniska principer för design av industriella processer för tillverkning, upprening och förädling.

Du kommer även att få bekanta dig med grunderna för bioteknisk produktion. Allt sammanbinds av en matematisk beskrivning där du bl.a. får lära dig använda moderna modellverktyg.

De sista två åren består av en specialisering mot antingen processdesign, material eller läkemedel som avslutas med ett examensarbete i näringslivet eller på universitet. 

Utbildningen ges i en miljö där det finns världsledande forskning inom flera områden och goda kontakter med näringslivet. Alla områden har både stark arbetsmarknad och goda forskningsmiljöer. Att lösa problem, praktiskt som teoretiskt, tränas under hela utbildningen.

Kemiteknikprogrammet vid LTH ger dig möjlighet att välja många olika jobb i framtiden. Bred ingenjörskunskap krävs för optimering, underhåll och design av biologiska och kemiska processer vid storskalig produktion, så att de sker säkert, hållbart och ekonomiskt. Kemitekniker kan även arbeta teoretiskt eller praktiskt med forskning och utveckling på laboratorium. Åter andra arbetar mer med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag. Utbildningen ger goda förutsättningar för en karriär som chef eller projektledare.

Eftersom kemiteknik är ett område med stark internationell prägel har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under några kurser.

 

 

Framtiden

En kemitekniker har hela världen som arbetsfält. Det är ett jobb som ofta handlar om teamarbete där man arbetar med och för människor.

Kemiteknik är en bred utbildning som leder till många olika typer av arbeten. Man kan arbeta i läkemedelsindustrin med att ta fram framtidens läkemedel eller på små utvecklingsbolag med morgondagens nya material. Man kan också arbeta mer med marknadsföring och försäljning eller hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö. Många kemitekniker arbetar som chefer eller projektledare i den kemiska industrin.

Det finns stora möjligheter att arbeta med några av vår tids viktigaste frågor, som t ex utveckling av nya drivmedel för att minska växthuseffekten eller design av nya läkemedel för HIV eller andra sjukdomar som det idag inte finns någon bot för.

Kurser och upplägg

Utbildningen är uppdelad i ett grundblock på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år.

Under de första åren får du dina baskunskaper. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst kemitek­nik tillämpas. Det finns också stora inslag av laborativa moment där du får tillämpa och praktisera dina kunska­per i kemi och kemiteknik.

Inför årskurs 4 väljer du sedan en specialisering: Läkemedel, Material eller Processdesign. Här får du både möjligheter till fördjupning och till fria val ur ett stort kursutbud.

Utbildningen i kemiteknik innehåller mycket laborerande. Under laborationerna får du själv utforska och testa kemiska teorier. I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin.

I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin. Utbildningen har också flera projektkurser. Detta gör att vi erbjuder dig en undervisning som är mycket omväxlande.

Du kommer också att tränas inom andra områden som t ex presentationsteknik och projektarbete. Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling genomsyrar utbildningen och är särskilt tydlig inom just specialiseringarna samt i examensarbeten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Kemiteknik

Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

 

Årskurs / 1 /

Kemiteknik

Matematik

Kemi

Årskurs / 2 /

Bioteknik

Mekanik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Årskurs / 3 /

Kemi

Matematik

Kemiteknik

Ekonomi

Valbart

Årskurs / 4 /

Specialiseringar inom: Material Processdesign Läkemedel

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Gunilla Persson

Studie- och karriärvägledare

gunilla.persson@lth.lu.se

046–222 84 93

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se

046-222 08 71

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22