lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik präglas av en helhetssyn på hur kemiteknik bidrar till en hållbar utveckling. Det kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och processer. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga för en hållbar utveckling till exempel genom byte till förnyelsebara råvaror.

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion. 

Utbildningens första tre år består av gedigna kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna möter du de senaste beskrivningarna av hur atomer och molekyler samverkar för att bygga upp alla material runt om oss. Kemitekniken använder denna förståelse tillsammans med processtekniska principer för design av industriella processer för tillverkning, upprening och förädling.

Du kommer även att få bekanta dig med grunderna för bioteknisk produktion. Allt sammanbinds av en matematisk beskrivning där du bl.a. får lära dig använda moderna modellverktyg.

De sista två åren består av en specialisering mot antingen processdesign, material eller läkemedel som avslutas med ett examensarbete i näringslivet eller på universitet. 

Utbildningen ges i en miljö där det finns världsledande forskning inom flera områden och goda kontakter med näringslivet. Alla områden har både stark arbetsmarknad och goda forskningsmiljöer. Att lösa problem, praktiskt som teoretiskt, tränas under hela utbildningen.

Kemiteknikprogrammet vid LTH ger dig möjlighet att välja många olika jobb i framtiden. Bred ingenjörskunskap krävs för optimering, underhåll och design av biologiska och kemiska processer vid storskalig produktion, så att de sker säkert, hållbart och ekonomiskt. Kemitekniker kan även arbeta teoretiskt eller praktiskt med forskning och utveckling på laboratorium. Åter andra arbetar mer med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag. Utbildningen ger goda förutsättningar för en karriär som chef eller projektledare. 

Eftersom kemiteknik är ett område med stark internationell prägel har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under några kurser.

Varje hösttermin antas 55 sökande till programmet.

Framtiden

En kemitekniker har hela världen som arbetsfält. Det är ett jobb som ofta handlar om teamarbete där man arbetar med och för människor. 

Kemiteknik är en bred utbildning som leder till många olika typer av arbeten. Man kan arbeta i läkemedelsindustrin med att ta fram framtidens läkemedel eller på små utvecklingsbolag med morgondagens nya material. Man kan också arbeta mer med marknadsföring och försäljning eller hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö. Många kemitekniker arbetar som chefer eller projektledare i den kemiska industrin. 

Det finns stora möjligheter att arbeta med några av vår tids viktigaste frågor, som t ex utveckling av nya drivmedel för att minska växthuseffekten eller design av nya läkemedel för HIV eller andra sjukdomar som det idag inte finns någon bot för.

Kurser och upplägg

Utbildningen är uppdelad i ett grundblock på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år.

Under de första åren får du dina baskunskaper. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst kemitek­nik tillämpas. Det finns också stora inslag av laborativa moment där du får tillämpa och praktisera dina kunska­per i kemi och kemiteknik.

Inför årskurs 4 väljer du sedan en specialisering: Läkemedel, Material eller Processdesign. Här får du både möjligheter till fördjupning och till fria val ur ett stort kursutbud.

Utbildningen i kemiteknik innehåller mycket laborerande. Under laborationerna får du själv utforska och testa kemiska teorier. I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin.

I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin. Utbildningen har också flera projektkurser. Detta gör att vi erbjuder dig en undervisning som är mycket omväxlande.

Du kommer också att tränas inom andra områden som t ex presentationsteknik och projektarbete. Ut­bildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling genomsyrar utbildningen och är särskilt tydlig inom just specialiseringarna samt i examensarbeten.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

  • Kurser (läro- och timplan för K-programmet)

Examensbenämning

Civilingenjör i Kemiteknik

Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår