lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Järnvägsingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastrukturbranschen. Vi erbjuder dig här en mycket intressant utbildning inom området samhällsbyggnad, där du har möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, miljö och operativa ledning.

Järnvägsingenjörsutbildningen är en är en arbetslivsförankrad utbildning i form av studiebesök, praktikkurs och projektkurser, varvat med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör. 

Behov och krav på transporter ökar ständigt och en väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i vår samhällsutveckling. Det förväntas därför en kraftig utbyggnad av framför allt alla järnvägssystem framöver. Inom järnvägssektorn pågår även ett viktigt arbete mot ett enhetligt järnvägssystem i Europa. Arbetet är omfattande men det råder i dag brist på järnvägsingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag. Om du vill vara med att påverka utformningen av framtidens alla transportsystem och är intresserad av teknik är Byggteknik - järnvägsteknik den självklara utbildningen för dig. 

Utbildningen till järnvägsingenjör bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm dit också flera av kurserna är förlagda. För att knyta utbildningen till järnvägsbranschen är arbetslivsförankrad utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar. 

LTH erbjuder en intressant utbildning som ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Fortsatt utbildning 

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Framtiden

Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad.

Tiden har skapat ett behov av en ny akademiskt skolad yrkeskategori inom järnvägsområdet - järnvägsingenjörer. Människor med stor teknisk bredd och med intresse av att se helheten, och som kan få nätverk av människor och organisationer att samverka. Järnvägssektorn behöver ingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag. Det är av stor vikt att ha ett flexibelt tänkande, att förstå olika kulturer och att kunna väva samman människa, teknik och miljö. Yrket kommer att ha en bred rekryteringsbas för framtida ledare inom transportsektorn.

Specifikt för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Byggkonjunkturen är stark och företagen inom branschen ser ljust på framtiden inför det närmaste året. Det är framför allt bostadsbyggandet som ökar men det gör även de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar. Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Även i svagare konjunkturlägen är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom det under många år har utbildats alltför få.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för såväl erfarna som nyutbildade, även om arbetsgivarna helst anställer ingenjörer och tekniker med yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.

Vad tjänar en högskoleingenjör?

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Kurser och upplägg

Under första året får du läsa flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen. Dessutom ingår traditionella ämnen som matematik, fysik, miljöteknik mm. Andra året är till största delen förlagt till Trafikverksskolan i Ängelholm och innehåller en blandning av teori och praktik inom det järnvägstekniska området. Fördjupning sker inom områdena banteknik, elteknik, signal- och teleteknik. Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Fördjupningskurser läses för närvarande i Lund och på Campus Helsingborg. (Kostnader för resor mellan Ängelholm, Helsingborg och Lund står studenten själv för.)

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn. Utbildningen ger dels grundläggande kunskaper inom matematik, grundläggande statistik, mekanik, fysik och geomatik, dels bred kunskap av hela det järnvägstekniska området innefattande ban-, elektro-, signal- och telekommunikationsteknik. Utbildningen förbereder särskilt för verksamheter inom järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

I programmet finns kopplingar till regionens näringsliv på flera plan:

Afu

Afu (arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö m m).

Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Årskurs 2: För järnvägsteknik och väg-/trafikteknik: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår