Informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Med civilingenjörsprogrammet informations- och kommunikationsteknik (InfoCom) får du en utbildning med fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Kurser i matematik och programmering ger dig viktiga verktyg för att kunna analysera och konstruera avancerade, säkra och samtidigt lättanvända kommunikationssystem.

 

Din utbildning svarar mot behoven av ny kompetens hos företag verksamma inom området. Datakommunikationsområdets starka utveckling, inte minst inom mobiltelefoni och internet, gör att informations- och kommunikationsteknik används för allt mer komplexa produkter och tjänster. Detta är en snabbt expanderande marknad som ställer höga krav på aktuella kunskaper om bakomliggande teknik.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i t.ex. datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Kompetensprofil (pdf)

Utbildningen ger dig förmågan att vara med och utveckla och anpassa framtidens tjänster och tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik med hänsyn till människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Du får en djup förståelse för hela kommunikationskedjan i moderna kommunikationssystem, från hur informationen överförs, till hur människan tar till sig informationen.

Utbildningen ger bred kunskap om säkerhet i system och nätverk, vilket är en förutsättning för människors förtroende för produkter och tjänster.

Se en film om utbildningen (länk till Youtube)

Utbildningen ger också träning i och förutsättningar för att utveckla avancerade internetbaserade system och förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dagens moderna kommunikationssystem. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk.

Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen och du får kunskap om hur man bygger avancerade användargränssnitt baserade på hur hjärnan uppfattar och behandlar information. Detta är kunskap med stor efterfrågan då moderna avancerade tekniska tillämpningar idag har en mycket stor spridning i samhället.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik är du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan, hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

 

 

Framtiden

Som civilingenjör inom Informations- och kommunikationsteknik har du en gedigen kunskap om olika aspekter av datakommunikation. Du vet hur systemet byggs upp av de olika delarna och hur de påverkar varandra.

Datakommunikation är idag en grundpelare inom de mest skiftande områden med en uppsjö av avancerade tillämpningar som ställer hårda krav på exempelvis användbarhet, säkerhet, robusthet, nätuppbyggnad och kvalitet i överföringen.

Att studenterna som tagit examen på Informations- och kommunikationsteknik på LTH är mycket attraktiva på arbetsmarknaden framgår i våra alumnundersökningar, som visar att de nyblivna civilingenjörerna snabbt fick relevanta jobb på en mångfald av företag.

Kinainriktningen

Programmet erbjuder även, tillsammans med Elektroteknik och Informations- och kommunikationsteknik, en särskild Kinainriktning som du kan söka till på våren i årskurs 1.

Inriktningen innebär att du under ditt andra år läser kinesiska och kinesisk kultur parallellt med dina teknikstudier. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Dessutom har du möjlighet att söka ytterligare en utbytestermin senare under utbildningen samt praktikplats och examensarbete i Kina. Kurserna inom kinesiska och kinesisk kultur ligger inom den breddande delen av din utbildning.

Kurser och upplägg

Utbildningen inleds med ett block av obligatoriska kurser om 180 högskolepoäng. Dessa ger en bred grundläggande förståelse för hur moderna kommunikationssystem fungerar, samt ger de baskunskaper, i till exempel matematik och programmering, som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Därefter följer en av fem specialiseringar, valfria kurser, samt slutligen examensarbetet.

Unikt för programmet i Lund är att ämnena kognition och människa-datorinteraktion ingår i det obligatoriska blocket och följs upp i valfria fördjupningskurser. Matematikundervisningen har spridits ut över programmets tre första år, liksom kurser i grundläggande programmering. Detta gör det möjligt att praktiskt integrera kunskaperna från kurserna med övriga kurser i utbildningen.

Den huvudsakliga inriktningen på programmet är, som namnet anger, kommunikation på olika nivåer. Utbildningen spänner över hela kommunikationskedjan och kan delas in i tre nivåer:

  • Människa-tekniksystem ger insikter i hur användaren möter informationen genom ett gränssnitt. Människan uppfattar information olika beroende på hur den presenteras. Därför är det viktigt hur ett gränssnitt byggs upp, både sett ur designmässig som praktisk (programmeringsmässig) synvinkel.
  • Kommunikationssystem ger förståelse för hur ett kommunikationsnät är uppbyggt och fungerar. Olika typer av nät har olika karakteristik, vilket ger olika nivåers abstraktion. Detta ger upphov till olika protokoll för hur de skall användas.
  • Informationsöverföring behandlar vad information är samt hur den kan representeras och skickas över ett medium. I ett digitalt system kan byggblock som kryptering, felrättande koder och komprimering ge extra säkerhet och tillförlitlighet. Det är också av stor vikt hur informationen översätts till signaler som kan skickas på exempelvis trådbunden ledning eller i luften

Examensbenämning

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik

 

Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik

Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

 

Årskurs / 1 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Programmering

Programvaruutveckling

Fysik

Årskurs / 2 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Matematisk statistik

Programmering

Årskurs / 3 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Entreprenörskap

Hållbar utveckling

Datorteknik och reglerteknik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Kommunikationssystem Säkerhet Användbarhet och design System, signaler och reglering Programvara

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Nora Ekdahl

Programplanerare

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 97 46

Paul Stankovski

Programledare

paul.stankovski@eit.lth.se

046-222 75 84