Arkitektutbildning

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Arkitektexamen

Arkitektur rör sig inom området samhällsbyggnad och om kvaliteten i de rum människan skapar för sina liv. Hur dessa gestaltas och vidareutvecklas utgör därmed det centrala fokusområdet. Att bygga dessa rumsliga sammanhang för människan med långsiktigt hållbara egenskaper är ett mål i sig.

Utbildningen är både konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen.

Projektarbeten är den vanligaste studieformen. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell och utforskande arkitektur.

Mycket i utbildningen är praktiskt och handgripligt - du skissar, ritar, bygger modeller och gör bilder. Du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Du tränas i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang.

Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika övningar, för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter att du deltar aktivt och att du är närvarande på Arkitektskolan på heltid. Det är en fördel om du, när du börjar utbildningen, har med dig olika erfarenheter av livet förutom gymnasiestudier.

Du har möjlighet att på den avancerade nivån förlägga någon del av din utbildning vid ett universitet utomlands. En av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik. Du avslutar din arkitektutbildning med att göra ditt examensarbete.

Utbildningens syfte

Arkitekturens kärnområde, rumslig gestaltning, är tidlös. Samhälls- och teknikutvecklingen innebär att arkitekten verkar i en allt större kontext både fysiskt och kulturellt.

Utbildningen i arkitektur syftar till att möta behovet av arkitekter som

 • utvecklar yrkets grundläggande rumsliga kunskaper och förhållningssätt mot en profilerad yrkeskompetens i såväl praktiskt som konstnärligt och arkitekturteoretiskt avseende
 • utvecklar ämnets idéinnehåll och verkar i gränslandet mellan konst, teknik och samhällsbyggande
 • kommunicerar och hävdar arkitekturfrågor i det offentliga samtalet

Programmet präglas av en uttalad internationell profil kombinerad med stark lokal förankring.

Fördjupningsområden

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå. Den innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Studenterna kan välja att hålla sig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller att kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Att utbilda sig till arkitekt kräver förmåga till samt intresse och känsla för:

 • människor
 • visuell kommunikation
 • färg och form
 • spatial uppfattning
 • innovation och nytänkande

Arkitekter ritar:

hus, städer, monument eller fantasiprojekt... men framför allt RUM. Exempel på projekten kan vara nybyggnad, ombyggnad, skötsel och renovering av hus eller stadsbyggnad.

Framtiden

För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsfält - allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning, Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A3:

 • Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)
 • Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Arkitekt

Master of Architecture

 

Årskurs / 1 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 2 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 3 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 4 /

Arkitektur Gestaltning och teori fördjupning

Valfria kurser

Årskurs / 5 /

Arkitektur Gestaltning och teori fördjupning
 
Valfria kurser

Arkitektur examensarbete

Kontakt

Camilla Fagerström Grubb

Studie- och karriärvägledare

camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se

046–222 30 90

Åsa Nilsson

Programplanerare

asa.nilsson@lth.lu.se

046-222 09 01 och 0702-63 09 60

Lykke Jacobson

Internationell koordinator

lykke.jacobson@lth.lu.se

046-222 72 01