lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vindlande vägar till de nya husen

2018-03-09

Mosaik och stuckatur i interiör från Kasbah Telouet i Atlasbergen, Marocko. Foto: David Andréen.

Bostadshus kan komma att upprättas i en mer kollaborativ process. Illustration: WIKIHOUSE CC-BY-ND

Den estetiska minimalismens hegemoni är hotad. Framtidens bostadshus kan bjuda på stor individuell variation och dessutom vara rika på funktionella och uttrycksfulla detaljer, förutspår David Andréen.

När två miljoner termiter bygger en stack skapar de – utan någon centraliserad ritning, istället med hjälp av processer och beteenden – en fungerande helhet och en sällsynt sinnrik form.

David Andréen är universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, och hans avhandling var ett försök att förstå termiternas byggande. Hans forskarhjärta slår för arkitekturprocesser – och ett slags hantverksmässighet och detaljrikedom i det som arkitekten skapar.

– Jag forskar idag om hur de digitala processerna förändrar både arkitekturen och arkitektens roll. En allmän spaning är att arkitekter börjar programmera, och att de alltmer engagerar sig inte bara i formen utan också i själva tillverkningen av hus, säger David Andréen. 

Virtuella väggar och ökad detaljeringsgrad

Två stora förändringar är enligt honom på gång. Den ena handlar om att virtuella och fysiska miljöer smälter samman – exempelvis lär vi i framtiden se virtuella väggar och annan programmerad arkitektur som gör att vi upplever rummen på olika vis.

Den andra handlar om att den industriella logiken för minimalismen börjar förvinna.

– Vi går mot digitala tillverkningsprocesser där komplexitet i formen inte nödvändigtvis är svårare och dyrare att åstadkomma. Jag tror och välkomnar att vi hittar tillbaka till individuell variation och det värde som tidigare fanns i hantverk. Det betyder kanske inte att vi anställer kulturhantverkare, men att vi får en högre detaljeringsgrad, en ökad konstnärlig frihet och nya sätt att uppnå och integrera variabla funktioner och uttryck.

3D-printing, eller additiv tillverkning, är enligt David Andréen ett yttersta exempel på hur hus och byggelement kan skapas med komplexitet och variation – där rakt och enkelt inte alltid blir billigast. 

"En mer demokratisk process"

Av framtidens bostadshus kan vi vänta oss att de upprättas i en mer kollaborativ och demokratisk process. Ett spännande exempel är enligt David Andréen det icke-kommersiella Wikihouse, till vilket en samling anpassningsbara ritningar finns tillgängliga för amatörbyggare på nätet. Huset bygger på plywoodelement som skärs ut i unika varianter av lokala tillverkare, och varje hus kan byggas i egen regi, anpassat för användarens och platsens specifika förutsättningar och önskemål.

Hotas arkitektyrket av sådan ”demokratisering” av formen?

– Det tror jag personligen inte. Kärnan i arkitektkompetensen är att tänka kring rum och uttryck, den rollen lär bestå.

TIINA MERI


”Jag tror att vi framöver får se större flexibilitet när det gäller planlösningar, att vi skapar miljöer som är mer mångfacetterade när det gäller användning. Jag tror också att vi får rum som inte lika tydligt kan definieras som ’ute’ eller ’inne’. Teknologin leder ofrånkomligen till mer diffusa barriärer – tillfälliga rumsavdelningar kan till exempel skapas med hjälp av mjukvara.”

DAVID ANDRÉEN | Lektor i arkitektur vid LTH