Kvalitetsprocesser för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) har det övergripande ansvaret  för utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid LTH, och fattar beslut i enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer om gemensamma LTH-frågor. Utbildningsverksamheten organiseras i en matrisorganisation där programledningar har en beställande, och institutionerna en utförande roll. Programledningarna har ansvar för hur enskilda utbildningsprogram är utformade för att uppnå definierade mål och institutionerna genomför utbildningen i enlighet med sitt uppdrag, vilket innefattar att ge kurser med ett relevant ämnesinnehåll och med undervisning som understöder studenternas lärande. Programledningarna organiseras i fem områden som leds och representeras av områdesansvariga, vilka också är ledamöter i LG GU. De områdesansvariga samordnar och stöder programledningar inom sitt område i frågor som rör kvalitetsutveckling, kontakter med institutioner och branschråd.

Studenter utövar inflytande genom deltagande i kursvärdering och kursutvärdering, samt genom representation i beslutande organ, exempelvis LG GU, programledningar, institutionsledning samt i arbets- och beredningsgrupper.

Uppföljning och utveckling av grundutbildning vid LTH

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid LTH utvecklas och kvalitetssäkras i årligen återkommande planering av utbildningsutbud, kursvärdering och kursutvärdering, dialogmöten samt programutvärdering. Nya utbildningar kvalitetssäkras genom inrättandeprövning.

                 

Inrättandeprövning

Syftet med denna process är att kvalitetssäkra alla utbildningsprogram innan de inkluderas i utbildningsutbudet. Processen adresserar samtliga Lunds universitets kvalitetskriterier. Kvalitetsarbetet sker i de programledningar som utarbetar programförslaget. Läs mer om inrättandeprövning här.

Programutvärdering

Syftet med denna process är att följa upp hur LTH:s utbildningsprogram utformas och genomförs för att studenterna ska uppnå förväntade resultat, exempelvis examensmålen i högskoleförordningen och andra mål som definieras på programnivå eller fakultets-/universitetsnivå. LG GU är beställare av programutvärderingen och LTH:s programledningar tillhandahåller underlag för den bedömning som görs av en intern bedömargrupp. Underlaget sammanställs i en årlig programportfölj och resultatet av bedömargruppens arbete återkopplas till programledning och till LG GU. Läs mer om metoden här.

Årlig planering av kursutbud

Syftet med denna process är att säkerställa att LTH:s utbildningar är relevanta och speglar de mål som är definierade för utbildningarna genom att årligen se över och uppdatera kursutbud, utbildningsplaner, kursplaner samt läro- och timplaner för aktuella utbildningar. Institutionerna föreslår ett kursutbud och LG GU beslutar om det totala utbudet av kurser på LTH. Respektive programledning beslutar därefter om vilka kurser som ska ingå i det aktuella utbildningsprogrammet. Programledningen beslutar även om kursplaner och utbildningsplaner för programmet. Mer detaljer kring processen återfinns här.

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Syftet med kursvärderingar och kursutvärderingar är att medverka till att undervisningen genomgår systematisk förbättring och utveckling. De ska också generera data över tid som kan ge underlag för mer övergripande beslut. Vid LTH görs både operativa och rapporterande kursutvärderingar (CEQ). Läs mer om LTH:s kursutvärderingssystem här.

Dialogmöten mellan programledning och institution

Syftet med dialogmötena är att skapa ett forum för dialog mellan programledningar och institutioner. Mötena samordnas via områdesansvariga i LG GU. Dialogen adresserar hur kurser och utbildningar utformas och genomförs, såväl nuläge som visionen framåt. 

Stöd för utveckling

Branschråd

Syftet med Branschråden är att öka kontakten mellan program, näringsliv och samhälle och ska bidra till utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden och samhällets behov. Branschråd finns för enskilda program eller för grupper av program med gemensamma intresseområden.

Riktade medel

LG GU har avsatt projektmedel för särskilda utvecklingsinsatser. Projektmedlen beslutas av respektive programledning.

 

 

LTH:s kvalitetsgrupp för grundutbildning

  • Mattias Alveteg
  • Christin Lindholm
  • Torgny Roxå
  • Per Warfvinge
  • Christina Åkerman
  • Katja Eftring (stud. rep.)
Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06