Kvalitetsarbete och utvärdering av utbildning vid LTH

Kvalitetsarbetet vid LTH bedrivs utifrån Lunds universitets gemensamma riktlinjer och inbegriper kvalitetsprocesser för inrättande av nya utbildningar, utvärdering av pågående utbildning och uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat. LTH:s organisationsstruktur gör att det mesta av kvalitetsarbetet bedrivs nära genomförandet av utbildningarna, av programledningar och institutioner. På de här sidorna finns information om kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå samt om de stödfunktioner som skapar förutsättningar för utbildningsverksamheten. Du hittar också information om ansvarsfördelningen inom kvalitetssystemet och resultat av extern granskning och egna uppföljningar och utvärderingar.

LTH:s egen uppföljning

LTH följer upp sin utbildningsverksamhet både genom kontinuerlig uppföljning, periodiska utvärderingar och enkäter samt genom större utvärderingar då externa sakkunniga är en del av processen.

Kontinuerlig uppföljning

Kursutvärderingar

Programutvärderingar

Forskarutbildningsenkäten

Rapporter och extern sakkunnigbedömning

Arkiv

Extern granskning

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. För högre utbildning genomför UKÄ tematiska granskningar, utbildningsutvärderingar, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och prövningar av examenstillstånd.

Aktuella granskningar

Universitetskanslerämbetets utvärdering av forskarutbildningar 2017-2024

Tidigare granskningar

Arkiv

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06