Forskningsstöd

LTH:s bibliotek erbjuder forskare och doktorander stöd i deras arbete inom olika aspekter av vetenskaplig kommunikation - från informationssökning till publicering av färdiga forskningsresultat. Vi anordnar dessutom forskarseminarium och ger kursen Scientific Information Management för alla doktorander.

Tjänster vid enskilda bibliotek

Följande tjänster erbjuds dessutom av personal vid Biblioteket för arkitektur och design, E-husets bibliotek, V-husets bibliotek och Studiecentrums bibliotek (kontakt för M-huset): 

Informationssökning

Uppdragsbaserade informationssökningar

Vi utför uppdragsbaserade informationssökningar inom olika ämnen eller frågeställningar. Detta kan vara t ex inför en projektansökan, en litteraturgenomgång eller en projektstart. Utifrån ditt informationsbehov väljer vi ut lämpliga källor, sätter upp sökstrategier och genomför informationssökningen. Resultatet från sökningen sammanställs i en rapport anpassad efter dina behov. Du utvärderar resultatet från sökningen och eventuellt kompletteras sökningen ytterligare.

Support i informationssökning

Vi ger support till dig som söker information på egen hand. Vi analyserar ditt informationsbehov, ger förslag på informationskällor och sökstrategi. Du testar källorna och sökstrategin på egen hand och kan återkomma för eventuell justering eller komplettering.

Nyhetsbevakning

Vi hjälper till med att sätta upp nyhetsbevakning inom särskilda frågeställningar eller ämnen. Vi analyserar ditt informationsbehov och tittar på dina önskemål om frekvens av bevakning. Därefter väljer vi ut lämpliga källor och verktyg, samt föreslår nyckelord och sökstrategi för bevakningen. Du testar sedan nyhetsbevakningen och kan återkomma för eventuell justering eller komplettering. Exempel på typer av nyhetsbevakning är ”alerts” i databaser eller RSS-flöden från databaser eller webbsidor.

Information management

Vi ger support och rådgivning i hur du på ett effektivt sätt organiserar din interna information, t ex ett referensbibliotek, antingen på det individuella planet eller inom din forskargrupp. Vi analyserar ditt/era informationsbehov och på vilka typer av information som du/ni använder. Vi kan även ge tips på hur ni kan använda ert referensbibliotek som ett stöd för er omvärldsbevakning. Vi ger support i universitetets licensierade referenshanteringssystem EndNote och RefWorks, men vi kan även ge tips om andra system och programvaror.

Undervisning och seminarieverksamhet

Vi erbjuder undervisning och seminarieverksamhet inom informationssökning, information management och publicering. Vi har regelbundet ett program för forskarseminarier varje termin och vi erbjuder kursen Scientific Information Management för alla doktorander en gång per termin. Utöver detta kan vi erbjuda skräddarsydda kurser och seminarier individuellt eller på gruppnivå.

Support vid publicering

Vi erbjuder support i samband med publicering av forskningsresultat. Vi kan hjälpa till med råd vid val av tidskrift för publicering och gällande regler för upphovsrätt. Vi erbjuder även support vid registrering i LUCRIS.

 

 

Kontakt forskarstöd

Kontakta ditt bibliotek för mer hjälp

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-05-20