Studieplaner

Allmänna studieplaner

För varje forskarutbildningsämne ska det finnas en allmän studieplan. Studieplanen innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och mål som gäller för ämnet utöver de mål som anges i högskolelagen.

I den allmänna studieplanen är också fastställt:

  • särskild behörighet för forskarutbildningsämnet
  • urvalsmetoder vid fler sökande än antal utbildningsplatser
  • antal poäng som krävs för licentiatexamen avseende både godkända kurser och godkänd vetenskaplig uppsats
  • antal poäng som krävs i godkända kurser och godkänd avhandling för att kunna ta ut en doktorsexamen

Allmänna studieplaner

Individuella studieplaner

En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå.

Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år.

Individuella studieplaner

Mall för allmänna studieplaner för forskarutbildningen vid LTH

Anvisningar för individuella studieplaner för forskarutbildningen vid LTH

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07