Väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Anläggningsteknik 

Innehåller främst kurser inom konstruktion, vägbyggnad och grundläggningsteknik, för att ge dig kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst större anläggningskonstruktioner. Som anläggningsprojektör arbetar du med att planera och konstruera t.ex. vägar, järnvägar, tunnlar, broar och andra konstruktioner med krav på design, hållfasthet, beständighet och hållbar utveckling.

Byggproduktion och förvaltning 

Innehåller ämnen som byggproduktion, fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, bygg- och anläggningsteknik. Men den kunskapen kan du leda och medverka i byggprojekt både som beställare och entreprenör. Många yrkesmöjligheter finns: fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, byggentreprenör, byggledare, projektledare m.m.

Husbyggnadsteknik 

Ger fördjupade kunskaper om byggnadsrelaterade energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö, materialteknik och konstruktion. Du får en helhetssyn på byggnadens olika funktioner som gör att du kan välja den totalt sett bästa tekniska lösningen. Kunskapen inom dessa områden leder till arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de krav som finns på bl.a. beständighet, energiförbrukning, innemiljö och säkerhet.

Konstruktion

Ger en fördjupning inom de kunskaper som krävs för att kunna dimensionera byggnader och anläggningar. Kurserna är främst inriktade mot mekanik, konstruktion och materialteknik och ger en god grund för att arbeta med utformning av konstruktioner. Arbetsuppgifterna är av problemlösande karaktär. Nytänkande och förmåga att skapa praktiskt fungerande byggnadsverk i samarbete med arkitekter och andra specialister är centralt.

Vattenresurshantering

Innehåller kurser inriktade mot grundvatten och miljö, hydrologi, hydraulik och vatten- och avloppsteknik. Du får bl.a. lära dig att hantera frågor som rör vattenförsörjning och avloppsvattenhantering, skydd av vattentäkter och recipienter samt vattenfrågor relaterade till miljö, infrastruktur, vattenkraft och industriell VA-teknik. All undervisning sker på engelska då inslaget av internationella studenter är stort.

Väg- och trafikteknik 

Ger dig kunskaper för att kunna arbeta med utveckling av transportsystem för att skapa attraktiva och hållbara städer och regioner. Du lär dig också hela kedjan för vägbyggnad från design, via produktion till drift och underhåll. Som färdig ingenjör kommer du t.ex. att arbeta som konsult, entreprenör eller beställare i infrastrukturprojekt.