Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik behandlar problem, där likartade mekanismer är verksamma i till synes skilda områden, från det lilla i mikro­kosmos till det stora i universum som helhet. En specialisering mot teoretisk fysik ger en bred teoretisk bildning och en hållbar och grundläggande förståelse av fysik, mekanik och elektromagnetism. Du lär dig den teoretiska fysikerns tankesätt och för­måga att behandla olika problemställningar inom fysiken, som även kan appliceras på andra typer av problem; vilket innebär att du lär dig använda den teoretiska fysikens gemen­samma "verktygs­låda" (metodik, teoretiska/ matematiska redskap och analysmetoder) för problemanalys och modell­byggande.

Betoningen på analogier, modellbyggande och problem­analys gör att ämnet teore­tisk fysik har en grund­läggande karaktär med potentiella tillämp­ningar inom mycket breda ämnesområden. I mot­sats till vad som ofta kan vara fallet inom den tillämpade matematiken drivs den teoretiska fysiken av experimentell nyfikenhet. Du tränas således i att se analogier mellan olika fenomen och skapa modeller som beskriver empiriska fakta. Naturligtvis finns en stark koppling mellan teoretisk och experimentell fysik, men även till astronomi, kemi, biologi, medicin, teknik, ekono­mi och kanske i framtiden till helt nya ämnen t ex inom samhälls­veten­skapen.

Kurserna inom specialiseringen förutsätter goda kunskaper i matematik och ett intresse att nå fördjupad förståelse inom ett eller flera områden av den moderna teoretiska fysiken. Kurserna Kvantmekanik FK och Termodynamik och statistisk fysik utgör grunden för flera av de övriga kurserna och innehåller matematiska metoder och fysikaliska resonemang, som är användbara inom många områden av fysiken såväl som utanför fysiken. Det finns även ett brett urval av teoretiska kurser som ger dig en djupare fysikförståelse av specifika fysikområden, men även kurser där idéer från teoretisk fysik appliceras på andra områden som ekonomi och biologi.

Mer information om kurserna och länkar till kurshemsidor hittar du här:

Läro- och timplanen F Läro- och timplanen F 
    I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade

Teoretisk fysik LTH

Teoretisk fysik