Krav för tillgodoräknande

Olika poängsystem i olika länder – vad är heltidsstudier?

För att kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands som 30 högskolepoäng per termin, måste du säkerställa att du tar så många poäng/credits som Lunds universitet betraktar som heltidsstudier vid ditt värduniversitet. Rätta dig alltid efter Lunds universitets rekommendationer.

Utlandsstudier vid ett universitet inom EU, samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet där ECTS-systemet tillämpas, tillgodoräknas med 1 ECTS = 1 högskolepoäng. 

För information om heltidsstudier vid utomeuropeiska universitet, klicka här.

Vilka kurser kan tillgodoräknas?

För att kurser ska kunna tillgodoräknas gäller följande:

  • Motsvarande kurs ges även vid LTH, d.v.s. du byter ut en kurs som ingår i ditt program mot en kurs med motsvarande innehåll på värduniversitetet.
  • Kursen skulle kunnat ingå i programmet på ett naturligt sätt om den hade erbjudits vid LTH. 
  • Kursen kan ingå bland de 15 hp externt valfria. 

Du behöver alltså inte nödvändigtvis ersätta de kurser som finns vid LTH. Kurserna du väljer att läsa utomlands kan istället bredda eller profilera din utbildning. Ta noga reda på om och i så fall på vilket sätt kurserna kan tillgodoräknas genom att stämma av med din programledare. Valet av kurser under utbytet är studentens ansvar och förändringar ska kommuniceras till programmet. 

Tänk på!

  • Språkkurser kan endast tillgodoräknas inom de 15 hp externt valfria kurserna.
  • För studenter inom Arkitektur och Industridesign gäller delvis andra regler. För arkitektstudenter tillgodoräknas språkkurser endast om de är direkt knutna till arkitekturstudier. Kontakta ditt program för mer information.
  • Kurserna som du läser under utbytet får inte överlappa något du redan läst inom ditt program eller avser att läsa efter hemkomst.

Ansökan om tillgodoräknande

Vid hemkomsten ansöker du om att dina kurser tillgodoräknas inom din examen vid LTH. Du ansöker om tillgodoräknande genom att lämna in en vidimerad kopia av ditt transcript tillsammans med kursplanerna från värduniversitetet till programplaneraren på ditt program på Programservice i E-huset. 

Ansökan om tillgodoräknande här.

Beslut om tillgodoräknande och införande i Ladok

Tillgodoräknande av utlandsstudier beslutas av programledaren på delegation av rektor. Beslutet kan endast fattas efter inlämnande av en fullständig ansökan om tillgodoräknande. Beslutet kan överklagas. 

Kursernas betyg översätts inte. Det är endast poängomfattning som tillgodoräknas och förs in i Ladok och i examensbeviset. Ditt transcript från värduniversitetet som visar vad du läste utomlands och vilket betyg du fick på respektive kurs kan du använda som ett kompletterande dokument till ditt examensbevis från LTH.

Omräkningstabell

Hur många credits motsvarar 30 HP på universitet utanför Europa?

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-06-05