lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Krav för tillgodoräknande

Förbered din ansökan noga genom att kolla upp vilka kurser som ges av ditt värduniversitet. Läs även igenom kursutbudet för ditt program på LTH och tänk igenom vilken specialisering du inriktar dig mot och vilka krav som ställs avseende t.ex. utbildningsnivå för att få ut examen på programmet.

Din studieplan bör godkännas före avresa. Ändringar av studieplanen sker ofta i samband med terminsstart vid värduniversitetet beroende på olika faktorer som t.ex. schemakrockar eller tillträdesbegränsningar. Eventuella ändringar ska stämmas av med din programledare. 

Olika poängsystem i olika länder – vad är heltidsstudier?

För att kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands som 30 högskolepoäng per termin, måste du säkerställa att du tar så många poäng/credits som Lunds universitet betraktar som heltidsstudier vid ditt värduniversitet. Rätta dig alltid efter Lunds universitets rekommendationer.

Utlandsstudier vid ett universitet inom EU, samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet där ECTS-systemet tillämpas, tillgodoräknas med 1 ECTS = 1 högskolepoäng. 

Vilka kurser kan tillgodoräknas?

För att kurser ska kunna tillgodoräknas gäller följande:

  • Motsvarande kurs ges även vid LTH, d.v.s. du byter ut en kurs som ingår i ditt program mot en kurs med motsvarande innehåll på värduniversitetet.
  • Kursen skulle kunnat ingå i programmet på ett naturligt sätt om den hade erbjudits vid LTH. 
  • Kursen kan ingå bland de 15 hp externt valfria. 

Språkkurser kan endast tillgodoräknas inom de 15 hp externt valfria kurserna. Läs mer om språkkurser utomlands

För studenter inom Arkitektur och Industridesign gäller delvis andra regler. Kontakta ditt program för mer information.

Kurserna som du läser under utbytet får inte överlappa något du redan läst inom ditt program eller avser att läsa efter hemkomst.

Du behöver alltså inte nödvändigvis ersätta de kurser som finns vid LTH. Kurserna du väljer att läsa utomlands kan istället bredda eller profilera din utbildning.  Ta noga reda på om och i så fall på vilket sätt kurserna kan tillgodoräknas genom att stämma av med din programledare. Studenter som är nominerade till en utbytesplats och visar upp studieplan och kursplaner före avresa kan få ett förhandsbesked om tillgodoräknande av sin programledare.  Valet av kurser under utbytet är studentens ansvar och förändringar ska kommuniceras till programmet. 

Ansökan om tillgodoräknande

Vid hemkomsten ansöker du om att dina kurser tillgodoräknas inom din examen vid LTH. Du ansöker om tillgodoräknande genom att lämna in en vidimerad kopia av ditt transcript tillsammans med kursplanerna från värduniversitetet till programplaneraren på ditt program på Programservice i E-huset. 

Ansökan om tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande och införande i Ladok

Tillgodoräknande av utlandsstudier beslutas av programledaren på delegation av rektor. Beslutet kan endast fattas efter inlämnande av en fullständig ansökan om tillgodoräknande. Beslutet kan överklagas. 

Kursernas betyg översätts inte. Det är endast poängomfattning som tillgodoräknas och förs in i Ladok och i examensbeviset. Ditt transcript från värduniversitetet som visar vad du läste utomlands och vilket betyg du fick på respektive kurs kan du använda som ett kompletterande dokument till ditt examensbevis från LTH. 

Cooperation Agreement för ex-jobb och MFS-are

Om du ska göra ditt examensarbete utomlands, oavsett om det är inom ett utbytesavtal, på egen hand eller inom ramen för MFS, måste du fylla i ett Cooperation Agreement (istället för Learning Agreement). Detta trepartskontrakt, mellan dig, din institution på LTH och mottagande part utomlands, är en förutsättning för att du ska vara försäkrad under utlandsvistelsen.

Ladda ner Cooperation Agreement

Examensarbete utomlands 

Examensarbete som görs utomlands och där du är registrerad vid LTH, ska examineras av LTH. Om du gör ett examensarbete som ska tillgodoräknas från utländskt universitet ska alla delmoment i examensarbetet ingå. 

Läs mer om examensarbete på LTH 

Praktik – Ingenjörsinriktad yrkesträning

Poängsatt praktik inom ramen för kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning är inte utbytesstudier. Därför behöver du inte ha godkännande i förväg för att kunna medräkna sådan utlandsförlagd, poängsatt praktik inom din examen.