Studera ett program

Att studera på högskola och universitet skiljer sig en hel del från grundskola och gymnasium. Undervisningsformen är betydligt friare med lite mindre lektionstid och mer studier på egen hand. Du har själv ansvaret för dina studier, vilket de flesta upplever som roligare och bättre. Utöver dina lärare får du träffa gästföreläsare, gå på seminarier och jobba mycket i grupp. I början kan det kännas lite annorlunda men snart känner du dig som hemma.

LTH:s utbildningar

Undervisning

Undervisningen ser ganska olika ut på olika utbildningar. Men på alla utbildningar är undervisningen upplagd så att du snabbt skall bli insatt i och förstå din framtida yrkesroll som ingenjör, arkitekt eller industridesigner.

Lärarledda moment i utbildningen

De första terminerna på ingenjörsutbildningarna har du många föreläsningar, övningar, lektioner och laborationer. På föreläsningarna går lärarna igenom teoretiska moment, men visar också hur teorin används i praktiken. Lektionerna och  övningsgrupperna påminner om de klasser du är van vid från gymnasiet, medan laborationerna är praktiska övningar i mindre grupper. Under övningar och laborationer är läraren ett viktigt stöd för din inlärning. 

Eget ansvar under utbildningen

På många utbildningar gör du intressanta projekt redan första året. Under den senare delen av din utbildning blir det mindre lektionstid och istället gör du olika uppgifter på egen hand, till exempel ditt examensarbete. Du som skall bli arkitekt eller industridesigner jobbar mycket i din ateljé eller studio. Föreläsningar och seminarier ger dig teoretiska kunskaper och perspektiv på din personliga utveckling.

Du får ta del av den senaste forskningen 

Lärarna som håller i föreläsningarna är oftast även aktiva forskare på LTH. Detta gör att du kommer att ta del av den senaste forskningen och utbildningen håller hög kvalitet. Det är ofta doktorander, det vill säga forskarstuderande, som håller i övningar och laborationer. Genom sin forskarutbildning har de kontakt med forskningen samtidigt som det inte var länge sedan de själva var studenter.

Kursinnehåll

Under de första terminerna på ingenjörsutbildningarna läggs den naturvetenskapliga grunden för resten av dina studier. På en viss utbildning kan det vara ämnen som fysik och programmering. På en annan kan du läsa ekologi och geologi. Gemensamt är matematiken som är en viktig grund för alla ingenjörer.

Inriktning under utbildningen

Från det tredje året på civilingenjörsutbildningarna koncentreras studierna på de teknikvetenskaper som du kommer att inrikta dig på. I utbildningens senare del väljer du dina kurser själv. På de längre utbildningarna har du också stora möjligheter att studera utomlands. Under de sista terminerna får du en specialinriktning där du fördjupar dina kunskaper inom ett område som du vill lära dig mer om.

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildningarna avslutas med större block av tillämpade tekniska ämnen. Vidare ingår kurser eller moment i muntlig och skriftlig framställning, ekonomi, arbetsmiljö, etik.

Arktitekt- och industriutbildning 

På arkitekt- och industridesignutbildningarna får du kunskaper och färdigheter både i konstnärliga ämnen och i de teknikämnen du behöver i din yrkesroll.

Läsårsindelning

Studierna vid LTH är indelade i fyra läsperioder per år och varje läsperiod avslutas med en tentamensvecka. Under varje läsperiod läser du normalt två till tre kurser.

Poäng

Utbildningen är indelad i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier. En termin på heltid ger 30 hp och ett helt läsår ger 60 hp. Du får dina högskolepoäng i samband med att du fullgör de olika kursdelarna, genom till exempel grupparbeten, projekt kurser, eller tentor.

Betyg

Din insats bedöms antingen med betyg på en graderad skala eller enbart med godkänd respektive underkänd. Blir du underkänd på ett prov får du göra om det.

Tentamen

Ett prov kan vara antingen muntlig, skriftlig eller i form av ett projektarbete eller en laboration. På högskolan kallas ett skriftligt prov för en tentamen, eller i dagligt tal för en tenta. Tentan ger olika antal poäng beroende på hur stor kursdel den gäller. Missar du en tenta kan du skriva om den igen vid nästa tentamenstillfälle.

Examensarbete

Utbildningens avslutande moment är examensarbetet. Här löser du en ingenjörs-mässig eller konstnärlig uppgift hos ett företag eller i en forskargrupp inom LTH. Du har hjälp av en handledare och du kan jobba antingen på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. Om du vill finns det möjlighet att göra examensarbetet utomlands och få kunskap om ett annat lands språk och kultur på köpet. Många företag visar stort intresse för examensarbeten och formulerar hela tiden aktuella uppgifter att lösa. Examensarbete i samarbete med ett företag leder ofta till en anställning.

Delta på studentmässa

Den 24-27 november kan du besöka LTH:s monter på en digital mässa.  

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-09-30