Risk, säkerhet och krishantering

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

LTH:s civilingenjörsutbildningar ger dig en gedigen grund samtidigt som du har möjlighet att forma och skapa din egen utbildningsprofil. 

Under de första tre åren läggs grunden för dina fortsatta studier och du läser ämnen som exempelvis matematik och programmering. Inför utbildningens två sista år väljer du en specialisering inom ett område som du vill lära dig mer om. I specialiseringen ingår valfria kurser som ger dig möjlighet att skapa en egen utbildningsprofil som passar dina intressen och framtidsplaner.

Utbildningen i risk, säkerhet och krishantering har tre olika specialiseringar att välja mellan. Du kan läsa mer om dem nedan.

Krisberedskap och samhällssäkerhet

Fokus för denna specialisering är på risk- och krishantering i ett samhällsperspektiv – att verka för att säkerställa samhällets och kritiska verksamheters funktionalitet i tider av påfrestningar.

Specialiseringen riktar sig både mot offentlig och privat verksamhet som är samhällsviktig och som därför ständigt måste upprätthållas, eller mot verksamheter som behöver jobba med att stärka sin krisberedskap och kontinuitetsplanering. I specialiseringen ingår bland annat kurser inom ledning och samverkan vid samhällsstörningar, riskhantering och riskstyrning samt beredskap och planering.

Läs hela beskrivningen 
Göm hela beskrivningen 

Systemsäkerhet

Fokus för denna specialisering är att designa och upprätthålla system, verksamheter och processer där människor, egendom och miljö inte kommer till skada. Fokus är på hela hotskalan från arbetsmiljö- och personsäkerhetsrisker till katastrofer.

Specialiseringen utgår från förståelse för människans, organisationens och teknikens roller i olyckor – och deras samspel. Det ingår bland annat kurser inom säkerhetskultur, organisationsutveckling, olycksutredning samt risk och tillförlitlighet i tekniska system. Både privata och offentliga verksamheter kan vara möjliga arbetsgivare där yrkesroller kan vara säkerhetsansvarig, arbetsmiljöansvarig, tillsyn och rådgivande roller, eller olycksförebyggande roller i privat och offentlig verksamhet.

Läs hela beskrivningen 
Göm hela beskrivningen 

Riskmodellering

Fokus för specialiseringen är matematisk och statistisk modellering och analys av risk, säkerhet och tillförlitlighet. Specialiseringen svarar upp mot den allt större mängd data som finns tillgänglig men som måste bearbetas och analyseras för att kunna användas som grund för beslutsfattande.

I specialiseringen ingår statistiska metoder som kan användas inom ramen för riskanalyser. Målgrupper är både privat och offentlig verksamhet där kvantitativa underlag behövs för beslutsfattande till exempel försäkrings- och konsultbransch, myndigheter som tar fram planeringsunderlag av olika slag. Det ingår kurser inom bland annat analys och visualisering av stora datamängder, modellering och simulering av kritiska infrastrukturer samt statistisk modellering av extremvärden.

Läs hela beskrivningen 
Göm hela beskrivningen