lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Utbildningen inleds med ett block av obligatoriska kurser om 180 högskolepoäng. Dessa ger en bred grundläggande förståelse för hur moderna kommunikationssystem fungerar, samt ger de baskunskaper, i till exempel matematik och programmering, som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Därefter följer en av fem specialiseringar, valfria kurser, samt slutligen examensarbetet.

Unikt för InfoCom-programmet i Lund är att ämnena kognition och människa-datorinteraktion ingår i det obligatoriska blocket och följs upp i valfria fördjupningskurser. Matematikundervisningen har spridits ut över programmets tre första år, liksom kurser i grundläggande programmering. Detta gör det möjligt att praktiskt integrera kunskaperna från kurserna med övriga kurser i utbildningen.

Den huvudsakliga inriktningen på programmet är, som namnet anger, kommunikation på olika nivåer. Utbildningen spänner över hela kommunikationskedjan och kan delas in i tre nivåer:

  • Människa-tekniksystem ger insikter i hur användaren möter informationen genom ett gränssnitt. Människan uppfattar information olika beroende på hur den presenteras. Därför är det viktigt hur ett gränssnitt byggs upp, både sett ur designmässig som praktisk (programmeringsmässig) synvinkel.
  • Kommunikationssystem ger förståelse för hur ett kommunikationsnät är uppbyggt och fungerar. Olika typer av nät har olika karakteristik, vilket ger olika nivåers abstraktion. Detta ger upphov till olika protokoll för hur de skall användas.
  • Informationsöverföring behandlar vad information är samt hur den kan representeras och skickas över ett medium. I ett digitalt system kan byggblock som kryptering, felrättande koder och komprimering ge extra säkerhet och tillförlitlighet. Det är också av stor vikt hur informationen översätts till signaler som kan skickas på exempelvis trådbunden ledning eller i luften.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Notera: Från 2017 finns även specialiseringen Programvara.

Läs mer under fliken Specialiseringar.