lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Brandteknik som ingenjörsämne på högskolenivå är ungt. Det finns endast cirka 450 högskoleutbildade brandingenjörer i Sverige, och det är mycket lätt att få ett jobb nationellt och internationellt och göra en snabb karriär.

Drygt hälften av dem som utbildar sig till brandingenjörer arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. Detta arbete handlar både om förebyggande och operativa insatser. Förebyggande arbete syftar till att förebygga olyckor eller se till att de olyckor som inträffar får så små konsekvenser som möjligt, och operativt arbete handlar om att delta i skademinimerande insatser då en olycka har inträffat. Att vara utbildad brandingenjör krävs för att vara räddningsledare.

Många brandingenjörer arbetar även inom den privata sektorn, t.ex. i kemiska industrier, bygg- och konsultföretag och försäkringsbolag, med att analysera och utforma brandskyddet i byggnader av olika slag samt andra typer av säkerhetslösningar. Även inom olika myndigheter kan man hitta brandingenjörer som jobbar med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning eller utveckling.

Vad arbetar f.d. studenter med idag?

Emma Nordwall, enhetschef, Helsingborgs brandförsvar

Utbildningen motsvarade det jag förväntade mig: lika delar traditionell ingenjörsutbildning som riktad utbildning mot brandskydd. För mig var det en komplett utbildning eftersom det även finns möjlighet att bredda sin utbildning med tillval vid avslutet av brandingenjörsutbildningen. Jag valde själv att både komplettera med civilingenjörsutbildning i riskhantering och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer på MSBs skola i Revinge. På så sätt har jag möjlighet att arbeta inom flera olika områden: räddningstjänst, brand- och riskprojektering på konsultbolag, säkerhetsansvarig inom industrin, försäkringsbolag och så vidare. Jag tror inte heller att många andra utbildningar kan erbjuda den gemenskap och programkänsla som brandingenjörsprogrammet kan. Det nätverk som jag fick då har gett mig mycket i arbetslivet.

Just nu arbetar jag dels som enhetschef för enheten "Metod och kompetens" på Helsingborgs brandförsvar och dels som vakthavande brandingenjör i Skåne Nordväst. I min enhetschefsroll ansvarar jag för en enhet som arbetar med olycksutredning, insatsplanering och kompetensutveckling.

Alla tre ämnesområden säkerställer att all operativ personal på Helsingborgs brandförsvar har en bra insatsförmåga vid olyckor.

I min vakthavande brandingenjörsroll arbetar jag som räddningsledare vid stora olyckor i hela Skåne Nordväst. I framtiden får jag se vad jag kommer att göra, möjligheterna är som sagt många.

Kristian Levy, brandinspektör Københavns Brandvæsen

Jag tyckte att utbildningen var seriös och att den hade ett högt tempo vilket jag gillade. Jag ville gärna ha mer praktik så första terminen sökte jag jobb som brandman i Malmö och blev efter ett par testomgångar erbjuden anställning som heltidsbrandman vid Malmö Brandkår. Studierna blev lagda på hyllan i ett halvår, men jag gjorde sedan en plan tillsammans med min programledare som gick ut på att jag skulle återuppta studierna på 3/4 fart samtidigt som jag arbetade som brandman. Detta gick fint och jag tog min examen hösten 1997. Efter examen fortsatte jag direkt med påbyggnadsutbildningen på Räddningsskolan i Revinge, vilken knöt ihop utbildningen på ett bra sätt.

Nu arbetar jag i den operativa avdelningen inom Köpenhamns Brandkår. Vi ansvarar för dimensionering av den operativa organisationen, prövning och utveckling av taktik, teknik, materiel och utrustning inom området brand och räddning, beredskapsplanering, fortbildning av insatsledare samt utbildning av samarbetsparter inom polis- och miljömyndighet. Jag ingår vidare i gruppen av insatsledare, med vakt var 8:e dygn, där jag har det operativa ansvaret för brandväsendets ca.100 man stora utryckningsstyrka omfattande kommunens sju brandstationer.

Ida Texéll, Operativ chef/stf räddningschef, Räddningstjänsten Syd

Studietiden vid LTH medförde mycket glädje men innebar också mycket hårt jobb. Jag lärde mig fort att tentorna inte var så enkla som jag trodde de skulle vara. I efterhand känns det extra kul och tillfredsställande att ha tagit de tentor som jag ansåg svåra. Jag är mycket nöjd med min utbildning. Efter LTH läste jag MSBs påbyggnadsutbildning för brandingenjörer ute på Räddningsskolan i Revinge. Ett underbart men tufft år!

Idag arbetar jag som operativ chef/stf räddningschef inom Räddningstjänsten Syd. Jag ansvarar för att leda och utveckla vår operativa verksamhet. Ett spännande uppdrag som är mycket stimulerande. Därutöver ingår jag i räddningschefernas befälsjour för område syd där jag ansvarar för systemledning och samverkan. Det här är mitt drömjobb, variationsrikt och utvecklande - jag stormtrivs!

Frida Niméus, områdeschef, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Jag stormtrivdes på LTH, även om det stundom var tufft med många tentor och arbete. Men med bra studiekamrater och stark vilja så går allt. Ett år av mina studier tillbringade jag på Nya Zeeland där jag läste delar av min utbildning på University of Canterbury, en fantastisk upplevelse och erfarenhet.

Jag blev färdig som Brandingenjör och civilingenjör i Riskhantering 2003. Jag har därefter jobbat på Räddningstjänsten Storgöteborg och försäkringsmäklaren Willis, där jag gjorde riskbesiktningar över hela världen. Nu arbetar jag som områdeschef på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Här får jag den perfekta utmaningen med kombinationen räddningstjänst och ledarskap. Jag gillar alla olika kontakter som jag jobbar med här såsom brandmännen, kommunchefer och kommuninvånare. Inom området jobbbar vi bland annat med tillsyner av brandskydd, risk-, kris- och säkerhetshantering, olycksutredningar samt insatsplanering. Jag kommer även efter introduktion att jobba som operativ chef i den utryckande styrkan.

Micael Lundqvist, Managing Director, Defire (NSW) Pty Limited, Australien

Under studietiden inser man snart att brandingenjörsutbildingen ger många kariärrmöjligheter. Det var dock inte förrän efter en kortare stipendievistelse i Nya Zeeland som jag blev intressad av den privata sektorn och förstod möjligheterna utanför räddningstjänsten.

Efter examen arbetade jag som brandkonsult i Stockholm under tre år innan nya äventyr utomlands lockade och jag flyttade till Sydney, Australien. Max två år var det tänkt. Åtta år senare är jag nu delägare i en brandkonsultfirma med 16 anställda i Sydney, Canberra och Brisbane varav fem är brandingenjörer från LTH.

Jag har vid många tillfällen fått frågan: ”Vad är så speciellt med LTHs brandingenjörs-program som år efter år utbildar så kunniga och ambitiösa brandingenjörer?”. Jag tror att det är en kombination av den breda teoretiska basen i utbildingen tillsammans med ett grundläggande utbildningskoncept som skapar individuellt och kritiskt tänkande hos studenterna samt den praktiska kunskapen om brandförlopp och räddninstjänstens-insatser. Brandingenjörer från LTH är mycket väl ansedda utomlands och med rätt inställning och äventyrslust kan man jobba i de fl esta delar av världen.