Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Samhällets utveckling kännetecknas av en snabbt växande användning av avancerad teknologi, ökande komplexitet och sårbarhet. Utbildningen till brandingenjör vid Lunds tekniska högskola är ett svar på denna utveckling. Det är en utbildning som ger både bred och djup kompetens inom brand- och räddningstjänstens område, vilket ger dig som student väldigt bra förutsättningar att ta sig fram i yrkeslivet.

Brandingenjörsprogrammet är unikt i sitt slag då den ger kompetens inom både brand- och räddningstjänstområdet, och har en världsledande roll inom brandteknikområdet. Utbildningen vid Lunds tekniska högskola är internationellt erkänd och i världsklass rankad nummer ett i sitt slag. Du har efter utbildningen lätt att få jobb, nationellt som internationellt, och stora möjligheter att snabbt klättra i karriärstegen.

Idag sker analyser och åtgärder oftast efter att en olycka har hänt för att den inte skall upprepas, istället för att ligga steget före. Utbildningen handlar om att kunna utveckla nytt kunnande genomteoretiskt kunnande i kombination med experiment och utvärderingar. En viktig uppgift är att ifrågasätta etablerade metoder och lösningar, och istället ställa nya, annorlunda krav.

Förutom gedigna kunskaper inom brandområdet har den, som brandingenjörerna uttrycker det i en undersökning, bidragit till en bra kunskapsbank i tekniska ämnen, och att de har "lite koll på det mesta".

Det är ett relativt litet program vilket skapar möjlighet till individuellt fokus och en härlig sammanhållning. Sammanhållningen mellan brandingenjörerna är god även efter utbildningen.

Som student på brandingenjörsprogrammet har man goda förutsättningar att tillgodogöra sig den senaste kunskapen inom området. Detta eftersom lärarna som undervisar på programmet aktivt bedriver forskning inom brand- och riskområdet, t.ex. forskning vad gäller modellering av brandförlopp, människors beteende vid brand, släckmedel och släckverkan, optimering av industriellt brandskydd, riskbaserad brandteknisk dimensionering och samhällets räddningstjänst.

Vad är en brandingenjör?

Att utbilda sig till brandingenjör är att ha tillägnat sig ett professionellt verktyg för att lösa problem av olika slag.

Man lär sig inte bara att lösa problem utan man lär sig även att hitta problemen vilket är minst lika viktigt. Man kan lösa ett problem oavsett vad problemet handlar om, det är själva problemlösnings-metodiken man lärt sig, i kombination med djupa fackkunskaper.

Att självständigt lösa problem, tänka kritiskt och att göra skriftliga presentationer är de allmänna färdigheter som brandingenjörerna mest nöjda med i utbildningen visar undersökningen "Brandingenjörer i arbetslivet - en undersökning av dem som genomgått brandingenjörsutbildningen och några av deras arbetsgivare". 

Samhällsvillkor och sammanhang i vilken brandingenjörsutbildningen utvecklats handlar om en sammanvävning av vetenskapliga genombrott och tekniska lösningar, av ideologiska och generella samhällsperspektiv.

Framtiden

Brandteknik som ingenjörsämne på högskolenivå är fortfarande ungt. Det finns endast cirka 5450 högskoleutbildade brandingenjörer i Sverige, och det är mycket lätt att få ett jobb nationellt och internationellt och göra en snabb karriär.

Drygt hälften av dem som utbildar sig till brandingenjörer arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. Detta arbete handlar både om förebyggande och operativa insatser. Förebyggande arbete syftar till att förebygga olyckor eller se till att de olyckor som inträffar får så små konsekvenser som möjligt, och operativt arbete handlar om att delta som ledare vid räddningsinsatser. Att vara utbildad brandingenjör krävs för att vara räddningsledare.

Många brandingenjörer arbetar även inom den privata sektorn, t.ex. bygg- och konsultföretag, i kemiska industrier och försäkringsbolag, med att analysera och utforma brandskyddet i byggnader av olika slag samt andra typer av säkerhetslösningar. Även inom olika myndigheter och forskningsorganisationer kan man hitta brandingenjörer som jobbar med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning eller utveckling.

Kurser och upplägg

Brandingenjörsprogrammet är en mycket välkänd och väl ansedd utbildning både nationellt och internationellt. Den ger studenterna en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt mycket god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området. Utbildningen består av 3,5 års studier (210 högskolepoäng) och leder till Brandingenjörsexamen.

Efter examen finns möjlighet att söka till 1 års påbyggnadsutbildning vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Revinge utanför Lund. Påbyggnadsåret ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. Efter 3 års avslutade studier på brandingenjörsprogrammet har du möjlighet att söka till civilingenjör i riskhantering vid LTH i Lund. Utbildningens 210 högskolepoäng fördelas mellan ca 20 olika kurser. Där ingår både breda grundkurser och kvalificerade specialkurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Specialiserad kunskap

Den grundläggande utbildningen kompletteras med specialkurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning, hur bränder påverkas och sprider sig med hänsyn till byggnader (passiva system), sprinkler och brandventilation (aktiva system), och hur släckinsatserna genomförs. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och vid andra frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker kring olika typer av brandolyckor studeras också, exempelvis olyckor med farligt gods, explosioner, skred mm. I den del av kursen som behandlar riskhantering lär man sig både att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.

Praktik

Efter första året kan studenterna genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. Återstående somrar under utbildningen använder många studenter till projektarbeten på olika företag inom brandområdet både i Sverige och utomlands.

Slutligen

Utbildningen till brandingenjör är ett svar på samhällets utveckling som kännetecknas av ökande komplexitet och sårbarhet samt en snabbt växande användning av avancerad teknologi.  För att förhindra olyckor och mildra dess konsekvenser krävs förmåga att bedöma, analysera och om möjligt förutsäga utvecklingen av samhället och dess risker.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Brandingenjör

Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

 

ÅRSKURS / 1 /

Introduktion till brandteknik

Endimensionell analys

Husbyggnadsteknik

Byggnadsmaterial

Fysik

Linjär Algebra

Kemi

Mekanik

ÅRSKURS / 2 /

Konstruktionsteknik

Flerdimensionell analys

Brandkemi – värmetransport

Termodynamik med strömningslära

Branddynamik

Statistik

Riskanalys inom brandteknik

ÅRSKURS / 3 /

Brandskyddssystem

Riskanalys inom säkerhetsområdet

Industribrandskydd

Samhällsplanering

Människors beteende vid brand

Geoteknologi

Brandteknisk riskvärdering

ÅRSKURS / 4 /

Examensarbete

Valfri kurs

Kontakt

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se

046–222 70 31

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40

Lykke Jacobson

Internationell koordinator

lykke.jacobson@lth.lu.se

046-222 72 01

Håkan Frantzich

Programledare

hakan.frantzich@brand.lth.se

046-222 95 91