BILDSPRÅK

KONCEPT

KUNSKAPSKONST

Människans utveckling beskrevs länge som en evolution där homo sapiens tack vare sin stora hjärna fick den fördelaktiga förmågan att skapa och använda redskap. På senare år har forskning visat att motsatsen är sanningen närmare. Människan och människans hjärna har utvecklats beroende på att hon har använt sig av redskap – av teknik.

 

Peter Broberg och jag har haft samma övertygelse – människan är sedan begynnelsen en teknisk varelse och vårt samhälle överlever inte utan teknik. Därför är det så viktigt att de som  utvecklar och använder teknik

har en ödmjuk syn på sin roll i samhällsbyggandet. Vår ambition har varit att beskriva ett alternativ till mänsklighetens historia som hjälper oss att se utmaningar och möjligheter i vårt tekniska samhälle. Ur detta föddes en bildbaserad historieskrivning som bygger broar mellan människa, teknik, kultur och samhälle – kunskapskonst – Technolution. Peter Broberg är författaren, konstnären, filosofen och inte minst humanteknologen i bilderna.

 

Skotte Mårtensson

(Peter Broberg avled 3 januari 2006)

TECHNOLUTIONKONCEPTET

– FRÅN EVOLUTION TILL TECHNOLUTION

Människans utveckling är knuten till tekniken. Den evolution som man sedan Darwin kunnat teckna en allt tydligare bild av, omfattar livets

utveckling från de första bakterierna och cellerna fram till de primater som vi också tillhör. Under de senaste decennierna har uppmärksamheten kring handens och armens inflytande för människoskapandet tilltagit. Handen och armen i samspel med tekniska föremål är en viktig faktor i människans tillkomst. En samverkan mellan

ökad hjärnkapacitet, språklig utveckling och framställning av tekniska föremål kan konstateras innan människan träder fram på scenen i Östafrika.

 

Vi kan därför tala om tre utvecklingsfaser:
den biologiska evolutionen och den teknikinfluerade evolutionen. Den senare fasen innebär en överlappning av evolutionär utveckling och

teknikpåverkad evolution (teknolution) – från hominid till människa. Efter det att den moderna människan uppstått – Homo Sapiens – så övergår

processen i en tredje utvecklingsfas en människa – samhälle – teknolution.

 

 

Det finns ett antal viktiga milstolpar på vägen fram till att teknolutionen tar vid. En sådan är när livet i vattnet tar steget upp på land. En varelse

– en devonisk grodfisk – har ett anatomiskt särdrag, nämligen fenor som är vridbara. Detta gör det lättare att ta sig fram på land och dessa

fenor blir ursprunget till landdjurens extremiteter. Det är denna vridrörelse som ger primaternas användbara underarm och som gör att handens funktioner – att gripa, lyfta och bygga ut sig själv med redskap – får så stora möjligheter.

 

En annan milstolpe är när en tidig primat som svårligen kunde klara sig på marken, söker sig ett nytt ekosystem. Primaten skapar sig en trädtillvaro och uppe i träden läggs en grund i människoblivandet. Detta sker genom den krävande akrobatiken i träden. Att kasta sig från gren till gren kräver synskärpa och precision, stereoskopisk syn och en griphand som fungerar exakt och säkert. Allt detta kräver en samordning av det centrala nervsystemet och hominiden, förmänniskan, uppstår.

 

En tredje milstolpe uppstår då skogarna krymper för 5 miljoner år sedan. Då tvingas hominiderna ut på slätten. Varelsen som träder ut ur skogsbrynet, har upprätt gång, fot med häl och blad som ger stadga och vandringsmöjligheter. Armar och händer är fria för vapen och verktygsanvändning samt senare för redskapsframställning. Hjärnans tillväxt tar riktig fart för 1,5 miljoner år sedan och köttätandet bidrager med den extra energi som behövs.

Dessa förutsättningar och trycket från den nya miljön och dess faror öppnar upp för teknikfaktorn. Vapen och verktyg framkommer och den mer komplexa tillvaron sätter tryck på hjärnan som växer. När det stadium nåtts då vi talar om människan, då finns tekniken sedan länge i handen. Det är teknikanvändningen och framställningen som pressar fram människan. Det är i och med detta som evolutionen övergår i en teknolution. Den biologiska evolutionen avstannar (eller är omärkbar) och förbättringen av människans funktioner sker därefter genom teknisk förstärkning.

 

Människans mekaniska och elektriska grundfunktioner – att sätta ihop, att sönderdela, att förflytta samt att sammanfatta, urskilja och uppleva – byggs ut, förlängs, förstärks och förbättras. ”Homo Technicus” framträder som den teknikbärande människan i det teknologiska samhället.

 

Det har således aldrig funnits en människa utan teknik. Tekniken är en av grundorsakerna till människotillblivelsen och det är därför konse-kvent när Jacques Ellul skriver: ”att existera är att använda teknik.”

 

Begreppet ”technolution” står för den teknikpräglade utvecklingen, såväl dess individförstärkning som dess samhällsformande effekter. Samhället idag präglas starkt av tekniken och det teknologiska systemet som helhet betraktas av till exempel Jacques Ellul som ett system som är självdrivande.

 

Technolution behandlar relationerna människa-teknik-kultur-samhälle – historiskt, nu och framöver.

 

TELL – TECHNOLUTIONS BILDSPRÅK

Vid Center för Technolution, LTH, Lunds Universitet, arbetas det med de problemställningar som knyter sig till människan, teknologin och samhället. Denna aktivitet berör evolutionens betydelse speciellt människans tillkomst, teknikhistorien, tekniktillväxten och den teknoorganism som är på väg att utbreda sig i och över det globala samhället. Denna teknologiska tillväxt utgör människans största utmaning i dag och den måste synliggöras inte bara i skolan och vid universiteten utan också på olika håll i hela samhället.

 

För att belysa dessa komplexa relationer är bilden speciellt användbar och bildspråket TELL (Technolution Educational Language Lund)  har detta pedagogiska syfte. TELL är således det bildmässiga uttrycket för Technolutionkonceptet.

 

TELL kan ses som ett system av orienterings-tavlor i det komplexa teknikpräglade samhället. Dessa tavlor ska förutom orienteringen också ge kunskap och stimulera till reflexion kring olika problemområden.

Ett bildspråk är ett nödvändigt hjälpmedel för att illustrera de human-teknologiska relationerna och öka förståelsen för sambanden i samhället. Det har hävdats att vi passerat den tid då texter var tillräckliga för vår kunskapsutveckling och att bilden nu har trätt in som ett nödvändigt hjälpmedel. Föreställningen finns att vi gått in i ett samhälle där information från bilder dominerar. Man talar om vändpunkten som ”a pictorial turn”. Bilden som informationsbärare, som
kunskapsbyggare och som överblicksordnare
får i ett sådant samhälle en tilltagande betydelse.

 

I ett bildspråk är bilden det primära, motsatt vår bokliga tradition där texten är det väsentliga och bilden en stödkomponent. I TELL-mönstret är det bilden som utgör det ordnande och bärande elementet, medan texten avses bidra med preciseringar av olika förhållanden. Texten kan användas som signalord på bilden eller som en utanför bilden liggande text. En speciell bildtextstruktur är gjord i TELL.

TECHNOLUTIONS-
BILDENS INSPIRATION

Bilden är konstruerad över en grundstruktur. Denna innehåller tre huvudelement: Människan, cirkeln och kvadraten. Strukturen har sitt ursprung i Leonardo da Vincis teckning ”den vitruviska människan” (The Vitruvian Man).

 

Denna teckning, som kanske är den mest kända symbolbilden som finns, illustrerar renässansens harmoni och balansideal. Den matematiskt proportionerade kroppen är inplacerad i cirkeln (kosmos/naturen) och i kvadraten (huset/tekniken). Allting uppgår i ett totalt balansförhållande och uttrycket ”sfärernas harmoni” användes för denna totalitet.

 

Det särskilt tilltalande i denna harmoniuppfattning är dess tidlöshet och balansönskan. Vår tid, liksom andra tider, har behov av samhällsbalans och vi använder idag begrepp som ekologisk inriktning och långsiktig hållbarhet för detta. Att utgå från balansidealet är inte bara nödvändigt, det är också en positiv plattform för framtidstänkandet.

TECHNOLUTIONBILDEN

På Leonardos tid var det logiskt att cirkeln (kosmos/naturen) omgav tillvaron i vilken kvadraten (huset/tekniken) byggdes och där människan levde. Under renässansen byggde eller levde människan efter naturens betingelser. Därför är det logiskt att cirkeln är överordnad i en renässanstolkning.

 

Den struktur som är fastlagd för TELL utnyttjar samma grundelement eftersom det fortfarande är relationen människa – tekniknatur som ska belysas. Det är också samma balansförhållande som eftersträvas i vårt global-teknologiska samhälle. I den nya bilden är dock kvadraten överordnad. Argumentet för detta är att teknologin idag är dominerande. Naturen påverkas mera fundamentalt än förr. I vissa fall ändras naturmiljön, i andra skapas nya arter eller arter med nya egenskaper och i åter andra kan naturmiljöns existens hotas. De teknologiska möjligheterna – på gott och ont – är idag enorma. Man kan därför hävda att naturmiljöerna i många fall existerar på teknologins betingelser. Därför är det logiskt att kvadratsymbolen
berättar att vi lever i en teknologisk tillvaro och att natur såväl som människa och kultur domineras av eller riskerar att bli styrd av teknologin.

 

Med människan placerad i kvadratcirkeln har bildspråket fått sin basstruktur. Denna utgör ett neutralt grundpictogram, som både har historisk förankring, aktuell utformning och uppmanande framtidsinriktning.

TELL’s delsymboler

Grundpictogrammet kompletteras med symboler av olika slag. Vissa av dessa är generella, andra är speciellt problemanknutna. De generella knyter sig till allmänna funktioner och de är samlade i ett symbolregister. Detta register omfattar såväl föremål som färger och ord.

Färgvalet

Färgvalet är gjort så, att rött står för den biologiska människan och blått för teknologin. Blandningen lila framhäver hjärnan som är ett resultat av kropp och teknik. Gult symboliserar ljus, värme och grått maskineriet. Grönt knyter sig till naturen. Det röda hjärtat ska stå för en humanteknologisk inriktning.

Bildspråkets ord

Med grundpictogrammet, delsymboler och sentenser, samt siffror (tider, mängder, hastigheter etc.) bildas komplexa bilder.

Dessa utgör bildspråkets ord. Det finns tre typer av ord-bilder, nämligen 1. de principiella som visar principerna för bildprojektet, 2. de processuella som visar utvecklingsförlopp och 3. de potentiella som visar olika möjligheter för det teknologiska samhället. Den tredje ord/bild-gruppen konstrueras utifrån en rad krav som ingår i bildspråkets grammatik.


Kraven är att de ska:

- illustrera en klart definierad situation

- ha en visuell och bildmässig stringens

- ha en estetisk kvalitet

- presentera kunskap

- stimulera till reflexioner

- vara tankeprovocerande

 

Bilderna ska vara neutrala så till vida, att de ska visa plus- och minusaspekter. De ska således inte ge svar utan tvärtom resa frågor och vara problemorienterade.

 

Bildspråkets ord ska klart uttrycka att vår situation idag inte kan definieras som ett biologiskt eller som ett biokulturellt samhälle. I stället rör det sig om en bioteknisk människa i en teknoglobal dynamisk tillvaro. Sammanvävningen av människa och teknologi ska därför vara väsentlig i bilden. Relationen till såväl globala som lokala förhållandena ska tydliggöras.

Bildspråkets korttexter

Till bilderna fogas korta texter som kompletterar med information.
Dessa texter ska understryka plus- och minusaspekterna och stödja reflexionerna kring våra framtidsmöjligheter.

Basala förlängningar

Ett antal tecken symboliserar allmänna funktioner som förstärker eller förändrar människans förmåga. Av dessa är tre mekaniska – att samla, att sönderdela och att förflytta – samt tre mentala/elektriska – att sammanfatta, att urskilja och att uppleva det grundläggande. Dessa sex symboliseras i TELL av tången, hammaren och hjulet samt av grytan, kikaren och teatermaskerna. Dessa funktionsförstärkningar utgör basala förlängningar av människans kropp och sinne. (Se Mc Luhan Understanding Media)

 

Till dessa sex basala förstärkningar kommer andra som på olika sätt förändrar människans kapacitet och möjligheter. Den vetande människan, Homo Sapiens blir också en technovarelse, en Homo Technicus. Vetandet är i hög grad baserat på teknikanvändningen.

Bilden och den växande
informationsmängden

Utvecklingen in i informationssamhället innebär inte enbart att tekniken möjliggör en enorm förmedling av information. Ofta fokuseras på just denna teknikförändring, men lika väsentligt är att mängden information tilltar. Den nya situationen innebär att information som tidigare varit tillgänglig för speciella grupper i avgränsade sammanhang, nu kan spridas till alla och sökas av envar. Detta innebär helt nya positiva möjligheter för såväl individ som samhälle samtidigt som det minskar överblickbarheten.

 

Förändringen innebär också att information som tidigare enbart varit knuten till boken nu också förmedlas via nätet. Detta gör att den ofta välstrukturerade kunskapsförmedling som boken/böckerna representerar, nu kompletteras med en mera tillfällig och oordnad information som den kunskapssökande själv måste organisera, bland
annat genom associationer.

 

Man konstaterar för närvarande att bokläsandet minskar, vilket kan vara en effekt av att det nu finns andra vägar att söka kunskap. Samtidigt sker en våldsam ökning av information. Detta är säkert rent allmänt till samhällets fördel, men det kan innebära nya svårigheter, den nya informationsmängden kan vara så ostrukturerad att den blir svårtillgänglig. Ökade kvantiteter ställer krav på en ny överblickbarhet och bättre orienteringssystem.

 

En sådan orientering ligger i att göra informationen mera tillgänglig genom att det skapas nya fattbara strukturer. Här kommer bildmönsterna in som ett mycket viktigt redskap. I bilden ligger de nya möjligheterna. Framtidsforskare har också hävdat att ”det blir viktigare att kunna läsa bilder än böcker”. Bakgrunden för detta är inte någon allmän desavouering av boken som sådan, utan insikten om att bilder ökar möjligheten till orientering och förståelse. Man kan också säga att bilden hjälper den sökande att finna fram till den rätta boken.

 

 

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är känt. Vad som ligger i detta är att bilden kan ge en mängd aspekter på något som kan vara svårt att uttrycka i ord. Komplicerade samband och relationer kan uttryckas på ett mera överblickbart sätt i en bild och väsentligheter framhävas mera uttrycksfullt.

 

En annan speciell kvalitet som bilden har – som texten saknar– är att bilden ger en omedelbar information om hela kontexten med detaljer och allt. Motsatt detta ger en text en linjär införing i ämnet och förmedlar intryck längs ett löpande band. Texten byggs upp logiskt och kräver att läsaren följer textförfattarens resonemang steg för steg. Komplicerade beskrivningar kräver dessutom ett gott minne hos läsaren, så att man kan följa eventuellt långa serier av argument och informationer.

 

Detta är en krävande och bunden process – man kan säga en diktatorisk process. Den passar för den som kan följa författarens tankebana.

 

Bilden har betydligt fler frihetsgrader. Den ger ett omedelbart totalintryck med helhet, delar och detaljer i en kaskadupplevelse. De som betraktar bilden kan gå in i den och använda den på många olika sätt. Det är upp till vars och ens personlighet att ta till sig bilden och den är därför mera demokratisk än texten.

 

Bilden kan också mycket lättare beskriva komplexa samband och kräver inte långa logiska tankeförlopp. Den kan tolkas både intellektuellt och känslomässigt på ett bredare och djupare sätt än texten.

Bilden i pedagogiken

Bilden har i undervisningen en speciell möjlighet att främja ämnesöverskridande samverkan. På många bilder kan historiska, tekniska, ekonomiska, ekologiska, etiska m.fl. aspekter läggas och detta främjar förståelse för både komplexitet och helhet.

 

För undervisning är det uppenbart att bilden ger speciella möjligheter för eleverna att skaffa sig en ordnad omvärldsuppfattning. Bilden bör därför ingå som en betydelsefull del i informationssamhällets pedagogik.

 

Speciella undervisningsprogram behöver utvecklas för detta. Dessa ska omfatta principerna för bildpedagogisk estetik, och bildframställning, systematik, semantik och tolkningsmetoder. Bilderna kan användas i undervisning på olika nivåer och program för elevers självframställning av bilder. Lika naturligt som det är (har varit) att eleverna skriver uppsatser – lika naturligt måste det bli att de använder och framställer bilder.

I detta arbete kommer estetiken in på ett mer målinriktat sätt än vad som är vanligt. Den estetiskt högvärdiga bilden får förmodas ha ett större pedagogiskt värde än den som är mindre estetisk. Den estetiska systematiken ställs likaså inför nya krav om processer, relationer och situationer i samhället blir kopplade till bilden. Detta innebär krav på att bildämnet genom en relevant samhällskoppling utvecklas för en ny pedagogik där det komplexa ska göras gripbart.

 

Bildanvändning i undervisningen kan vara avgörande för om de unga generationerna får förståelse för och kunskap om det teknokulturella samhället. Utan en sådan insikt utsätts det demokratiska samhället för stora problem. Man kan därför se bildspråk som en nödvändighet för vårt samhälle.

Bilden i undervisningen

I undervisningen kan bilden användas på många olika sätt. TELL-språket kan fungera som kunskapsförmedlare och som inspiration. Studerande kan utnyttja bilderna som de är, eller bygga vidare på dem. De kan således konstruera egna bilder och dessa kan då antingen följa TELL-grammatiken eller komponeras helt fritt. Det viktigaste är inte formen för bildskapandet, utan inriktningen mot illustrativ sammanvävning av människa och teknologi. Att med bildens hjälp förstå människokroppens/sinnets utvidgning, de nya möjligheterna och de förändrande krav som uppstår är primärt. De samhällsmässiga konsekvenserna av en mera kapacitetsstark, men också mera resurskrävande människa kan också framhävas i bilden.

 

Bildspråk, bildpedagogik och bilder är ofrånkomliga element i en framtidsorienterad undervisning. Ju förr detta uppfattas i studiemiljöerna desto bättre.

Vår tids harmoni och balanskrav

Att skapa en ekologiskt hållbar utveckling för hela världssamhället är nödvändigt. Detta sker emellertid endast om insatser görs på olika plan. De överordnade miljöpolitiska besluten är lika viktiga som den enskilda människans dagliga beteende. Den enskilda människan måste uppfatta sig själv som en bioteknisk individ. Medvetenheten av den egna kroppen måste utvidgas till att även omfatta den teknik som man använder och de resurser som denna teknik lägger beslag på, liksom de effekter – positivt och negativt – som den ger. Individen kan till exempel ta sig runt i samhället till fots utan att vara speciellt resurskrävande.

Gör man detta till häst eller i bil ökar aktionsradien, tid sparas etc. men resursuttaget växer. Varje vinst teknologin ger kostar något och det är medvetenheten om dessa nya relationer som måste växa. Samhällets kapacitet och resursanvändning är i grunden summan av individernas aktiviteter. Technolution-konceptet är ett instrument som kan användas för medvetandetillväxten. I grunden är dess syfte att koppla ihop människan, teknologin, kulturen och samhället genom bild och bild-text-användning. I denna koppling ska den biotekniska kontaktytan vara tydlig och kunna stärka insikten om teknologins betydelse.

 

Det är i dessa aktiviteter som vår tids harmoni och balanssystem vilar. Samhället har bland annat genom skolor och universitet en stor uppgift att lyfta fram detta.

TILLBAKA TILL TOPPEN

LTH Lunds Universitet © 2020