BILDSPRÅK

KONCEPT

Hanna & the Alexandria Octet

Hanna & the Environment

Människokroppen är en raffinerad biologisk organism. Men den är svag i förhållande till omgivningen och måste stödjas eller förstärkas med tekniska föremål. Dessa föremål ökar

kapaciteten, men tär också på resurserna. Därför hänger den globala miljösituationen ihop med Hannas vardag. De är beroende av varandra.

Bildnummer: 801

MANKIND & BIOMASS

orden är ett grönt kraftverk som av vatten, koldioxid och solljus producerar 200 miljarder ton biomassa varje år. Detta innebär 30 000 kg/individ.

 

Produktionen av biomassa kan ökas och den kan minskas. Fotosyntesen kan eventuellt kopieras biokemiskt. Relationen mellan teknologi och grönska innehåller många påfrestningar, som till exempel urbanisering, genmodifiering, skogsavveckling, nyplantering, konstbevattning och vattenvård.

 

Hanteringen av biomassan är en av människans största utmaningar och en av de mest komplexa uppgifterna. Respekten för biomassan är punktvis hög – men helhetsmässigt låg. Ansvaret synes vara lokalt, men knappast globalt.

Bildnummer: 802

Nature-Technology
& Mankind

Technology

Människan är helt beroende av naturen och dess processer där

vattencirkulationen och syre-koldioxid-samspelet är grundläggande. Men naturen påverkas av teknologin som efterhand har intagit en dominerande position i samhället. Naturen existerar i dag på teknologins betingelser och genom människans styrning.

Bildnummer: 803

Techno-Soceity

Ecology

Ekologi är läran om förhållandet mellan levande organismer och omgivningarna. Ekologisk insikt kräver förmågan att observera fenomen och att lära av dessa. Människan kan påverka den ekologiska situationen genom att använda energi och teknologi samt utnyttja sin förmåga att reflektera över framtiden. Detta krävs både i urban och rural miljö, där balanser är viktiga att uppnå och där respekt för ekologiska förhållanden är nödvändig.

 

Bildnummer: 804

Living Systems
in Balance

Biodiversity

En förutsättning för och en kvalitet i naturen är mångfalden av biologiska organismer. Dessa är inbördes avhängiga och nätverken är därför sårbara. Det finns kanske upp emot 50 miljoner arter varav idag knappt 2 miljoner är kända. Plantorna utgör 15 % av arterna, ryggradsdjuren 3 % och däggdjuren 0,25 %.

 

Befolkningstillväxt innebär behov av mer plats och ökat resursuttag. Därmed trängs naturen undan och den biologiska mångfalden minskar. Att balansera befolkning och biosystem är en nödvändighet.

 

Bildnummer: 805

Environmental Concerns

Ju mera pressen mot miljön tilltar och ju mera vi behöver utnyttja jordens resurser, desto viktigare är det att uppmärksamheten riktas mot omgivningarna. Större kunskap om biologiska förhållanden, ökat intresse för framtiden och växande känsla krävs av människan. Omsorg om omvärldsmiljön är ofrånkomlig för att mänskligheten ska kunna leva på jorden.

Bildnummer: 806

Population Growth

and Health

Befolkningen på jorden växer allt snabbare. Utan motsvarande tillväxt inom lagstiftning, socialekonomi och medicin så ökar ohälsan. Brist på individuell sjukvård och spridning av epidemier blir resultatet. Kombinationen av befolkningsbegränsning och sjukvårdsförbättring är enda vägen framåt.

Bildnummer: 807

Sustainable Development

En långtidsmässigt hållbar utveckling förutsätter att uttaget svarar till vad jorden kan erbjuda utan att man tömmer dess resurser. Därför måste recirkulation, varsamhet och balans vara nyckelord för utvecklingen.

Bildnummer: 808

FROM FINITE TO
RENEWABLE ENERGY

Idag forskas kring artificiell fotosyntes med nya supermolekyler, vätgasutvinning ur jordens inre, ökat utnyttjande av solljuset, avancerade system för vattenhantering, utvinning av metaller på andra planeter – alla aktiviteter som flyttar gränserna för resurser och ekologi. En målformulering kan därför inte baseras på nuvarande situation, men kan möjligtvis formuleras som en optimal expansion inom ramen för ekologiska principer.

Bildnummer: 809

Plan Ahead

Planläggning är en grundläggande aktivitet för all verksamhet. Planen är till för att koordinera tid, plats och resurser. Normalt ökas effektiviteten genom planering, men det är samtidigt så att flexibiliteten minskar. Så snart en handlingslinje är beslutad så har ett antal alternativ tagits undan. Det är dock alltid viktigt att alternativen inte glöms bort. Planer kan fungera som tänkt, men de kan också behöva revideras eller ändras. Då krävs de framkomliga alternativen.

 

Bildnummer: 810

LTH Lunds Universitet © 2020