lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För studenter

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ger LTH i samarbete med näringsliv och samhälle dig som student chansen att redan under din utbildning lära känna din framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats. Detta sker genom åtta veckors sammanhängande arbete på företaget.

Den poänggivande (15 högskolepoäng) kursen kan genomföras tidigast efter årskurs 3 och ska följa en på förhand godkänd projektplan. Denna fastställs genom en överenskommelse om praktikprojekt (se särskild blankett) mellan studenten, företagshandledaren samt LTH-handledaren. 

Kursen, som är en G2-kurs, ingår i samtliga civilingenjörsprogram samt brandingenjörsutbildningen som en valfri kurs. Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand och kan inte heller ingå i en specialisering.

Behörighetskravet för  kursen är att du är godkänd på minst 150 hp av obligatoriska/alternativobligatoriska kurser som ingår i årskurs 1-3.

OBS! Kursen får inte läsas om examensarbetet har påbörjats!

Kursen är studiemedelsberättigad, vilket även gäller när kursen ges under sommaren.

Kursstart

Kursstarterna följer oftast LTH:s läsperiodsindelning, men kan även ske vid annan tidpunkt. Dessutom kan kursen genomföras under sommaren enligt överenskommelse. 

Examination

Efter avslutad praktik ska du ha en muntlig presentation med efterföljande diskussion på ett av institutionen utlyst seminarium. Vid detta tillfälle ska den skriftliga teoretiska/reflekterande rapporten inklusive loggboksanteckningar finnas tillgängliga.  

Vad krävs av ett praktikprojekt?

Praktiken ska ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Arbetsuppgifterna bör ha en så hög komplexitetsgrad att du kan få möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till arbetsuppgifternas relevans för utbildningen.  Kursen ska även ge en översiktlig förståelse för de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören. Du ska under praktikperioden arbeta under de villkor och förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen och ha avgränsade arbetsuppgift/er. Under praktikperioden ska du även utveckla din förmåga att fungera som medarbetare och/eller ledare i en grupp.

OBS! Det är inte möjligt att inkomma med en ansökan i efterhand om att få t.ex. ett sommarjobb tillgodoräknat som ingenjörsinriktad yrkesträning. 

När du hittat ett praktikprojekt. 

När du hittat ett praktikprojekt är nästa steg att  fylla i blanketten "Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter". En kopia av blanketten lämnas till Carola Persson, originalet + 2 kopior behåller du själv tills vidare.  Den som godkänner praktikförslaget är LTH-handledaren, som måste utses innan praktiken påbörjas. Detta kan ske antingen genom att du själv tar kontakt med någon lärare som du tror skulle vara en lämplig som handledare för din praktik, och frågar hen.

Innan du kan börja praktisera ska du ha

  • diskuterat projektförslaget med LTH-handledaren och företagshandledaren.
  • om möjligt planerat ett besök av LTH-handledaren på arbetsplatsen under första veckan i praktikperioden.
  • skickat in ett underskrivet exemplar av "Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter till Carola Persson, LTH:s kansli, Box 118, 221 00 Lund eller e-posta anmälan till carola.persson@lth.lu.se.

Det är du själv som student som ansvarar för att ta kontakt med dina handledare samt att arrangera de möten och samtal som behövs mellan dig och dina båda handledare

Praktikrapport

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för examination. Rapporten ska omfatta 4-5 A4-sidor (omfattning 4-5 sidor, exklusive loggboksanteckningarna). Under kursens gång ska du föra loggbok och skicka in dessa loggboksanteckningar (1-2 sidor) med reflektioner i slutet av varje arbetsvecka till din LTH-handledare. Loggarna ska bifogas slutrapporten. Följande 3 frågor ska alltid besvaras varje vecka:

1. De 3 viktigaste lärdomarna denna vecka.
2. Vad kunde jag ha gjort annorlunda?
3. Vad kan jag göra bättre till nästa vecka?

 

Slutrapporten ska bestå av följande del

·         Presentation av företaget.

·         Beskrivning av din roll och dina arbetsuppgifter under praktiken.

·         Aktörer som du kommit i kontakt med. Olika yrkesgrupper.

·         Vad som varit mest lärorikt under praktiken.

·         Vad du har haft mest nytta av från din utbildning.

·         Vad du saknat i din utbildning och vill lära dig mer om efter praktiken.

·         Reflektioner och slutsatser.

Anmälan/ansökan till kursen

Anmälan/ansökan till kursen består av en kopia av överenskommelsen av praktikprojektet, dvs. den ifyllda blanketten. Förkunskapskraven för kursen är minst 150 godkända högskolepoäng av obligatoriska/ alternativobligatoriska kurser i årskurs 1-3 inom något civilingenjörsprogram eller brandingenjörsutbildningen. För att få påbörja kursen krävs även att du tillägnat dig tillräckliga kunskaper inom relevant ämnesområde. Anmälan skickas till carola.persson@lth.lu.se.

Anmälan ska, för praktik som startar under terminstid, vara inlämnad en vecka innan praktiken påbörjas. 

OBS! För praktik som ska genomföras under sommaren 2017 är sista dag för anmälan den 15 maj.
   

Hitta praktikplats

Fundera över inom vilka områden och/eller vilka arbetsuppgifter du skulle vilja pröva på att arbeta med. Sök sedan kontakt med företag/myndigheter/organisationer inom det området. Du kan erbjuda dem en kompetent och engagerad arbetskraft under 8 veckor. Eftersom du får studiemedel under tiden så kommer du inte att kosta organisationen något i form av lön, bara eventuella omkostnader.

Det finns även möjlighet för företag, myndigheter och organisationer att lämna in förslag till projekt direkt till LTH. När vi får in sådana förslag annonseras dessa under rubriken Lediga praktikplatser. Du kan också fråga lärare om eventuella tips på lämpliga företagskontakter eller kan det vara så att det sommarjobb du fått kanske uppfyller kraven för kursen ingenjörsinriktad yrkesträning.

Studiemedel under sommaren

För att få studiemedel under sommaren måste du ha tillgång till handledning. I din ansökan ska du bifoga ett intyg från din handledare tillsammans med din studiemedelsansökan.

Studiemedel för examensarbete/uppsatsskrivande under sommarenInformation CSN 

Blankett 2427 "Intyg om handledning"  
Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.

Blanketten finns också att hämta på Utbildningsservice eller kan beställas från CSN.

CSN blanketter Beställ blankett CSN  

"Intyg om handledning" skrivs under av din handledare.
Observera att rutan för Praktik på handledarintyget ska kryssas i.
När CSN har beviljat studiemedel sänder de en studieförsäkran som skrivs under av handledaren. Studieförsäkran måste förses med institutionens/LTHs stämpel.

För mer information, ta kontakt med CSN.