lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

SYSAV-stipendium för examensarbete

2017-04-25

SYSAV, det kommunägda avfallsbolaget i sydskåne, har delat ut sina årliga SYSAVstipendier, ett av dessa stipendier gick till ett examensarbete, "Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer - en studie med fokus på Lunds gaturum", som Ida Björling, Ekosystemteknik på LTH, har gjort. Prissumman var 20 000 kr och handledare var Eva Leire och Charlotte Retzner, miljö- och energisystem.