Nedan listas LTH:s nämnder, kommittéer och råd. 

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inklusive kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bland annat gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder. 

Kontakt

Katarina Celander-Öhrström 

Koordinator, administrativt ansvarig för FUN 

Telefon: 046-222 17 78
E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se 

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse.   

Kontakt

Margareta Forsberg
Koordinator, administrativt ansvarig FN
Telefon: 046-222 71 07
E-post: margareta.forsberg@lth.lu.se

Husnämnden

Husnämnden har till uppgift att ge råd och stöd i frågor som rör lokaler (inredning, utrustning och ombyggnad) och utemiljön för LTH, samt är ett beredande organ till LTH:s rektor.

Kontakt

Andreas Svensson
Lokalcontroller, sekreterare husnämnden
Telefon: 046-222 31 46
E-post: andreas.svensson@kansli.lth.se 

Ledningsgrupp för JäLM

Ledningsgrupp för JäLM har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald bland studenter och anställda vid LTH. JäLM bereder och lämnar förslag till beslut, där förslag till handlingsplan är en viktig del.

Kontakt

Jeffrey Armstrong
Personalstrateg, kontaktperson för frågor som berör jämställdhet och mångfald
Telefon: 046-222 71 03
E-post: jeffrey.armstrong@lth.lu.se 

Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTH:s styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. 

Kontakt

Katarina Celander-Öhrström 

Koordinator, administrativt ansvarig LG GU 

Telefon: 046-222 17 78

E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

Lokal skyddskommitté

I enlighet med lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet ska det finnas en lokal skyddskommitté (LS) på varje fakultet. Den lokala skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och de anställda, främst huvudskyddsombud, i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

Kontakt 

Bodil Ryderheim

Arbetsmiljösamordnare 

Telefon: 046-222 89 23

E-post: bodil.ryderheim@lth.lu.se 

LTH:s näringslivsråd

LTH:s näringslivsråd är ett forum med syfte att på strategisk nivå verka för ökad interaktion i forskning och utbildning mellan LTH, näringslivet och andra organisationer. Näringslivsrådet består av representanter från näringslivet med ledande position, antingen VD eller övergripande ansvarig för teknikutveckling och innovation. 

Kontakt

Beatrice Nordlöf

Avdelningschef ledningsstöd

Telefon: 046-222 71 90

E-post: beatrice.nordlof@lth.lu.se

 

Lärarförslagsnämnder

Vid LTH finns två lärarförslagsnämnder: en för rekryteringar – Rekryteringsnämnd LTH - och en för karriärfrågor – Karriärnämnd LTH. Rekryteringsnämnden bereder ärenden som avser rekrytering av lärare och Karriärnämnden bereder ärenden som avser befordran till professor/universitetslektor samt prövningar för docentur respektive ETP (Excellent Teaching Practitioner).

Kontakt karriärnämnden 

Ying Pan

Rekryteringshandläggare 

Telefon: 046-222 30 09

E-post: ying.pan@lth.lu.se 

Kontakt rekryteringsnämnden

Frågor skickas till: rekryteringsnamnden@lth.lu.se

Anne Liljendahl

Rekryteringshandläggare

Telefon: 046-222 92 03

E-post: anne.liljendahl@lth.lu.se 

Karin Tjärnström

Koordinator 

Telefon: 046-222 05 83

E-post: karin.tjarnstrom@lth.lu.se

Styrelser och nämnder

LTH:s styrelse sammanträder

Sammanträden 2020
2020-02-10
2020-04-06 - 2020-04-07 (internat)
2020-06-12
2020-09-18
2020-10-23
2020-12-16

 

 

 

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2020
22 januari 13.00-15.00
26 februari 13.00-15.00
18 mars 13.00-15.00
15 april 13.00-15.00
13 maj 13.00-15.00
10 juni 13.00-15.00

_____________________

Hösten 2019
21 augusti 13.00-15.00
18 september 13.00-15.00
30 oktober 13.00-15.00
20 november 13.00-15.00
11 december 13.00-15.00

_____________________

Övriga möten för FN
våren 2020

20 mars 09.00-13.00

Strategiska frågor

22 april 12.00-16.00

Workshop FN och FUN

 

 

 

 

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Hösten 2019
27 augusti 15.00-17.00 - OBS tiden!
24 september 13.00-15.00 FAK
22 oktober 13.00-15.00 FAK
19 november 13.00-15.00 FAK
17 december 13.00-15.00 FAK

Våren 2020
28 januari 13-15 FAK
25 februari 13-15 FAK
24 mars 13-15 FAK
21 april 13-15 FAK
19 maj 13-15 FAK
16 juni 13-15 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Temadag FUN och FN
25 oktober 12.00-16.00 Elite Hotel Ideon

Möte FUN och Studierektorer FU

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2020
20 januari: 13.00-16.30
11 februari: 13.00-16.30
13 mars: 8.30-12.00
16 april: 13:00-16.30
12 maj: 8.30-12.00
1 juni: 13.00-16.30
10 juni:13:00-16.30

Rekryterings-nämnden LTH sammanträder

Hösten 2019

21 augusti 12.30-17.00
5 september 13.00-17.00
25 september 9.00-12.00
15 oktober 9.00-12.00
6 november 13.00-16.00
25 november 13.00-16.00
11 december 13.00-16.00

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-19