lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inga stuprör i samhällsbygget

2018-02-07

De bygger framtiden. På LTH möts och utbildas de yrkesgrupper som till stora blir avgörande för framtidens fysiska miljöer. Foto: Håkan Kogg Röjder

Foto: Shutterstock

Arkitekter och civilingenjörer med samhällsbyggande som specialitet förblir efterfrågade yrkesgrupper, förutspår Klas Ernald Borges, universitetslektor vid LTH.

När Nyhamnen i Malmö omvandlats från hamn- och industriområde på ”baksidan” av Malmö C till en central och attraktiv del av staden har arkitekter och ingenjörer konstruerat och funderat över nya material och planerat smarta energisystem, ledningsnät och fastighetsbildningar.

Vid LTH möts och utbildas de personer på vars engagemang och kunskap det konkreta samhällsbygget till stora delar vilar – det handlar om arkitekterna och om civilingenjörerna med inriktning Väg och vatten samt Lantmäteri.


Dessa studenter ska planera, vårda, skydda och bygga framtidens fysiska miljöer, och de väntas samarbeta för att utveckla städer och samhällen där resurser tas om hand på bästa sätt.

– Här i Sverige handlar en stor utmaning för framtiden om att producera tillräckligt med bostäder och att hålla god kvalitet på dem, samtidigt som bostäderna måste bidra till att klara vår del av utsläppsmålen, säger Klas Ernald Borges, universitetslektor vid Fastighetsvetenskap vid LTH.

En annan utmaning handlar om markanvändning. Blivande arkitekter, lantmätare och väg- och vattenbyggare kommer, förutspår Klas Ernald Borges, att efterfrågas i hög grad eftersom både medborgare och offentlighet idag ställer krav på fysiska miljöer och eftersom svåra avvägningar behöver göras kring frågor som om jordbruksmarken tas tillvara, om miljön blir för bullrig och om det finns tillräckligt med grönområden.

– Här behövs smarta planer som planarkitekter gör i samverkan med lantmätare och andra yrkesgrupper.

När det gäller globala utmaningar väntas både folkvandringar och flyktingkatastrofer höra till bilden. 

– Bara i Kina pågår en urbanisering där omkring 400 miljoner människor inom de närmaste 25 åren kommer att flytta in till städerna, och dessutom göra det med ökande krav på boendeyta och standard. Den extremt snabba urbanisering som pågår betyder att en rad miljöproblem måste få sin lösning, att ansträngningar för en så ren luft och så rent vatten som möjligt måste göras. Här kommer våra yrkesgrupper in. 


De så kallade ALV-utbildningarna är viktiga för samhället eftersom de hjälper att skapa en god balans mellan privata och offentliga intressen, menar Klas Ernald Borges.

– Lantmäteriyrket – om vi tar det som exempel – har en central roll i samhällsbyggandet, där kommunen till exempel fattar beslut om ny markanvändning utifrån fastighetsägarnas önskemål, medan staten bevakar vissa allmänna intressen så att vi bevarar landskapsvärden och inte får alltför utspridda städer.

Den som har läst till civilingenjör med inriktning lantmäteri kan förbättra för människa och miljö på ett väldigt konkret sätt.

  Allt från en app som minskar bilkörandet för hemtjänstpersonal till skydd för vattensalamandrar kan ingå i jobbet.

 

TIINA MERI

 

 

FAKTA | Lantmäteri

En lantmätare ordnar och reglerar bildandet av fastigheter. Fastigheter är beroende av omvärlden – lantmätaren kan därför behöva ta ställning till frågor som om det bör skapas en gemensamt ägd station för sopor och återvinning och vem som ska bära ansvaret för en cykelväg i ett bostadsområde, kommunen eller fastighetsägarna organiserade i en samfällighetsförening?

En civilingenjör i lantmäteri kan arbeta som lantmätare, men också som exploateringsingenjör och markförhandlare. Andra karriärvägar är att arbeta med fastighetsekonomi, som fastighetsförvaltare eller som GIS-konsult.