lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Vi är stolta över vår utbildning"

LTH kommer att fortsätta utveckla en modern och otraditionell industri­designutbildning. Med anledning av att Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för utbildningen i industridesign på LTH gör rektor Gunilla Jönson följande kommentar:

”Vi har tagit del av kritiken. Den enda allvarliga punkten är att man anser att de konstnärliga inslagen är för svaga. Det framgår dock inte om detta är i förhållande till de mål vi har för utbildningen eller i förhållande till någon allmän traditionell och föråldrad föreställning om vad design är.

LTH kommer att fortsätta utveckla en modern och otraditionell industridesignutbildning. I en sådan måste hela produktcykeln behandlas och gestaltningsfrågorna ses i ett helhetsperspektiv. Härvid måste möjligheterna att tillverka, marknadsföra, sälja och återvinna produkter beaktas.

Tyvärr har vi inte lyckats ge Högskoleverket en rättvisande bild av vår lärarkår. Vi har anställda lärare med utbildning inom konst- och designområdena från ytterst välrenommerade svenska och internationella högskolor. Lärare som dessutom har kvalificerad professionell erfarenhet och som anlitas som sakkunniga vid anställning av lärare till andra designutbildningar.

I rapporten anses vår betoning av ”employability” vara något negativt. Vi är tvärtom stolta över att vår utbildning i det flesta fall kunnat bilda bas för en framgångsrik professionell karriär inom industridesignområdet såväl nationellt som internationellt. Enda bekymret med detta är att det kan vara svårt att få dem som redan etablerat sig på arbetsmarknaden att slutföra utbildningen.

Bland de allmänna bedömningskriterierna anges internationalisering. Vi anser det då anmärkningsvärt att man inte berör den frågan med ett ord vid bedömningen av vår utbildning. Våra studenter tas väl emot av andra internationellt erkända högskolor, vilket i sig är ett kvalitetskriterium.

 Vi beklagar att den nuvarande utvärderingsprocessen är utformad så att den inte inbjuder till en fortsatt dialog vilket begränsar rapportens värde för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

 En viktig förutsättning för det fortsatta arbetet blir att klargöra om Högskoleverket menar att en utbildning med vårt mål inte bör anses vara konstnärlig eller om verket menar att vi inte når vårt mål på grund av att de konstnärliga inslagen är för svaga. I det förra fallet måste vi överväga att inte längre klassificera utbildningen som konstnärlig; i det senare fallet måste vi göra en grundlig och självkritisk genomgång av vår utbildning.”

Gunilla Jönson

Högskoleverkets rapportHögskoleverkets rapport

2007-05-10