lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Svenska civilingenjörsutbildningar utvärderade i ny HSV-rapport

I Högskoleverkets utvärdering av landets civilingenjörsutbildningar, som presenterades onsdagen den 1 mars, får de svenska civilingenjörsutbildningarna överlag god kritik. Svenska civilingenjörer anses både duktiga och konkurrenskraftiga, även i ett internationellt perspektiv. Generellt behövs dock bl a lärarnas överbelastade arbetssituation förbättras.

Per Warfvinge, vicerektor för grundutbildningen på LTH, kommenterar rapporten:

– Högskoleverket ger mycket beröm åt Lund Tekniska Högskola. Vi är särskilt stolta över att LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete och internationaliseringen av civilingenjörsutbildningarna i Lund får så mycket positiv uppmärksamhet, säger han.

I sin utvärdering framhåller Högskoleverket även att LTH arbetar mycket och seriöst med kvalitetsfrågor och att utbildningsprogrammen har genomtänkt struktur och ger goda förutsättningar att nå utbildningarnas mål.

Utvärderingen visar att de svenska civilingenjörsutbildningarna mycket hög internationell klass och är ett oerhört viktigt bidrag för samhällsutvecklingen. HSV riktar dock generell kritik mot att näringslivskontakterna är svaga och behöver utvecklas.

– Vi gläds därför åt att bedömarna noterar att LTH i stor utsträckning engagerar industri och andra avnämare i utvecklingsarbetet inom civilingenjörsutbildningarna. LTH har dessutom inlett en satsning för att ytterligare stärka banden med inte minst de små och medelstora företagen, understryker Per Warfvinge.

LTH:s studenter trivs med campusmiljön, och bedömarna har särskilt uppmärksammat LTH:s nya Studiecentrum. Man berömmer att det finns ett bra och relevant studentinflytande. Lärarkåren får beröm för ett stort pedagogiskt intresse, och att man aktivt arbetar med bl a examinationsfrågor.

LTH delar Högskoleverkets oro för att direktgenomströmningen i utbildningarna ligger väl lågt, ett problem LTH delar med övriga lärosäten. LTH får viss kritik för lokalernas standard, men Lunds universitet har en plan för hur moderniseringen skall ske.

Bedömargruppen ser en viss risk med att studenternas valfrihet på några få program är väl stor. Enligt Per Warfvinge tar man till sig synpunkterna.

– Samtidigt är vi övertygade om att alla civilingenjörer med examen från LTH är mycket väl rustade för ett långt, utmanande och kvalificerat yrkesliv inom breda tekniska områden.

Högskoleverket Högskoleverkets hemsida

2006-03-01