lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya ledamöter i LTHs styrelse 2006-2008

2006-01-01

Val av lärar- och näringslivsrepresentanter i LTHs styrelse för perioden 2006-01-01—2008-12-31 har nu utsetts genom val. Valet avser inte rektor och prorektor för LTH eftersom dessa valts ett år tidigare. Valdeltagandet var ca 50% och utfallet innebar att valberedningens första alternativ fick ungefär dubbelt så många röster som alternativ två. Valet har också omfattat vem som skall inneha ordförandeposten i styrelsen. Formellt utses ordförande genom beslut av universitetets rektor.

Lärarrepresentanter
Professor Hans Hanson (omval), teknisk vattenresurslära
Professor Agneta Ståhl, trafikplanering
Professor Lars-Erik Wernersson, fasta tillståndets fysik samt elektrovetenskap
Professor Leif Bülow, tillämpad biokemi
Universitetslektor Maria Wall, energi- och byggnadsdesign
(Rektor Gunilla Jönson och prorektor Klas Malmqvist innehar de två resterande lärarplatserna, på ett förskjutet mandat.)

Näringslivsrepresentanter
Vice vd Stina Gestrelius (omval), Medicon Valley Academy
Vd Tord Wingren (omval), Samsung Europe
Koncernchef Alf Göransson (nyval), NCC
Företrädare för studenter och personalorganisationer utses i särskild ordning.

Läs mer om LTHs styrelse