lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Riksdagspartierna eniga om förlängning av civilingenjörs- och arkitektutbildningarna

Samtliga riksdagspartier har enats om att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall förlängas från 4,5 till 5 år. Förändringen omfattar alla studenter som antas från hösten 2007. De som idag studerar till civilingenjör eller arkitekt på LTH kommer efter 1/7 2007 kunna välja om de vill ta ut en examen på 180 poäng eller 200 poäng. Riksdagen kommer den 22/2 2006 ta ställning för en förlängning som en del i en genomgripande reform som syftar till att anpassa högskolesystemet till Bolognaprocessen.

Sveriges Riksdag pressmeddelane civilingenjörs- och akriktektutbildningarnas förlängning Pressmeddelande Sveriges Riksdag

Beslutet innebär att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna får samma omfattning som i övriga länder inom Bolognaprocessen. Förlängningen kommer främja rekrytering, anställningsbarhet och rörlighet såväl i utbildningssystemet som på arbetsmarknaden. Beslutet har drivits fram av de tekniska högskolorna i samarbete med studentkårerna. I högskolepropositionen Ny värld – Ny högskola som presenterades i juni 2006 var hållningen att en förlängning av våra längre yrkesutbildningar var onödig. Genom saklig men intensiv opinionsbildning har de folkvalda gjorts uppmärksamma på bristerna i propositionen och accepterat våra sakargument för en förlängning.

Civilingenjörs- och arkitektutbildningarna kommer även efter 1/7 2007 vara sammanhållna och genomtänkta program. Programmen kommer inte att innefatta en obligatorisk mellanexamen på kandidatnivå. Men givetvis kommer de programstudenter som så önskar kunna ta en kandidatexamen efter ca 3 års studier. Högskoleingenjörsutbildningarnas struktur påverkas inte av högskolereformen, medan Industridesignutbildningen kommer att tudelas med en kandidatdel (3 år) och en masterdel (2 år). LTH:s utbildning till yrkesteknisk högskoleexamen (YTH) kommer i framtiden leda till en högskoleexamen.

LTH kommer fortsätta att fokusera på yrkesexamina. De masterprogram som LTH erbjuder skall bidra till att profilera LTHs styrkeområden på ett sätt som är resursmässigt effektivt. Frågan kompliceras dock av att det kan införas tvång att ta ut avgifter i storleksordningen 80 000 kr per år för studenter utanför EES-området.

2006-02-09