lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Per Stahres stipendium för masteruppsats

2017-01-24

Marika Karras och Kari Ella Read är 2016 års stipendiater till Peter Stahres stipendium för sin Masters-uppsats "Kostnads- och nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster".

Juryns motivering lyder: "Marika Karras och Kari Ella Read har gjort ett mycket ambitiöst arbete som håller en hög kvalitet. De har valt att belysa ett mycket aktuellt område. Frågan är under utveckling och det behövs ytterligare steg för att få ett helt tillförlitligt resultat, men studenterna har tydligt visat hur man kan ta ytterligare ett steg för att analysera skyfallsåtgärder med utgångspunkt från ekosystemtjänster. Att sätta värde på de blå-gröna lösningarna är ett arbete i sann Peter Stahres anda."

Läs mer på VA Syds webbplats