lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Första DTU-LTH Workshopen inom Material och Produktion

2017-10-13

Deltagarna under den fösta Workshoppen

Ett initiativ har tagits av Docenterna Volodymyr Bushlya och Giuliano Bissacco att regelbundet anordna en workshop mellan sina forskargrupper. Den första sammankomsten hölls nyligen på DTU. Som ett led i MMSutvecklingsplan skall strategiskasamarbeten utvecklas och stärkasmed både nationella och internationellaparter. DTU bedriver forskningoch undervisning inom flera intressantaproduktionsrelaterade områdensom exempelvis tillverkningsmetrologi,d.v.s. mätning av resultat ochprocesstorheter från diskret tillverkning. DTU har bl.a. spetskompetensinom mätning och analys av bearbetadeytor. Inom processområdet harman flera projekt inom mikrobearbetningbåde genom skärande bearbetningoch EDM (gnistbearbetning). DTUs forskningsområden kompletterarväl den verksamhet som bedrivs i Lund. Det är tydligt att DTU har samma intresseför att bygga upp egna forskningsutrustningaroch maskiner sommotsvarande grupper i Lund, vilket ären viktig gemensam nämnare i ettfortsatt samarbete.Under workshopen diskuterades olikaforskningsfrågor, bl.a. modelleringoch simulering av skärande bearbetning.I samband med rundvandringstuderades utrustning och experimentellamoment i DTUs grundutbildning.En andra workshop kommeratt hållas i Lund under innevarandetermin. På agendan kommer då attvara samarbeten inom forskning ochutveckling, gemensamma forskningsansökningar
samt erfarenheterna av att bedriva mastersutbildningar inom området produktion.

Läs mer i Nyhetsbrevet