Forskning

Forskning om membran och membranprocesser har en lång tradtion i Lund. Några aktuella forskningsområden:

Bioraffinaderier

Miljövänliga och energieffektiva separationsmetoder är en förutsättning för ett hållbart utnyttjande av biomassa till energi och kemikalier. Detta gör membranprocesser till nyckelkomponenter i bioraffinaderier. Exempel på projekt:

  • Isolering och fraktionering av lösta ämnen i massabruks processvatten för kemikalie- och energiproduktion.
  • Förbehandling och fraktionering av jordbruksrester för produktion av bioplast och bioetanol.

Bioseparation

I biotekniska processer används ofta membranprocesser för att separera och rena processlösningar, exempelvis vid cellavskiljning och fraktionering av proteiner.

Bränsleceller

Polymerbränsleceller har en stor potential som effektiva och miljövänliga kraftkällor för allt från bärbar elektronik, olika typer av fordon, till stationär kraftgenerering. Robusta protonledande polymermembran är centrala för bränslecellens funktion, livslängd och prestanda.

Membranbioreaktorer

Membranbioreaktorer (MBR) används för att behandla och återanvända avloppsvatten från industrier och kommunala reningsverk. MBR är en relativt ny reningsteknik som blir allt vanligare i takt med att bristen på rent vatten ökar.

Membranemulgering

Skapande av mikroemulsioner genom dynamisk droppbildning med hjälp av membran.

Syntes och modifiering av membranmaterial

Transportegenskaperna hos polymera membran är beroende av den molekylära strukturen och morfologin hos membranmaterialet. Därför är metoder för att kunna skräddarsy membran på olika längdskalor för en viss applikation viktiga.

Sidansvarig: Maria.Messer@chemeng.lth.se | 2015-11-06