lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Handlingsberedskap i krissituationer

Ibland är vi på LTH tvungna att hantera den krissituation som uppstår när en studiekamrat eller arbetskamrat avlider. I dessa situationer handlar det främst om att ha en beredskap för att ta emot, ge utrymme för och tillfälle till bearbetning av de känslor som väcks hos de människor som berörs av det inträffade. Det handlar också om att ge möjlighet till att, på ett respektfullt sätt, samlas kring tankarna på det inträffade och minnet av den bortgångne.
Även om krisplanen handlar om krishantering vid dödsfall, kan rutinerna användas i tillämpliga delar vid olyckor och andra krissituationer.

Modell för krishantering vid plötsliga dödsfall – Att få veta

Kunskapen om det inträffade måste spridas till de berörda så snabbt som möjligt. Detta är viktigt för att undvika ryktesspridning eller ovisshet. När det gäller studenter bör den som får vetskap om händelsen kontakta någon av LTH:s kuratorer. Rör situationen personal, bör den som får vetskap om det inträffade kontakta prefekten på berörd institution.

Minnesstund

För att ge de berörda ett tillfälle att uttrycka och bearbeta känslor kring det inträffade anordnar vi ofta en minnesstund tillsammans med dem snarast möjligt. Minnesstunden är öppen för alla. Det är viktigt att minnesstunden om möjligt hålls i nära anslutning till det inträffade. Om du vill får du gärna säga några ord eller på annan sätt medverka vid minnesstunden. Kontakta kurator resp. prefekt om du behöver information om när och var minnesstunden ska äga rum.

Bearbetning

Händelser av den här karaktären väcker många känslor som är relaterade till den aktuella situationen, men även känslor som härrör från tidigare, ibland obearbetade, händelser. Starka känslor av existentiell karaktär och känslor av skuld väcks ofta till liv vid krissituationer. Det är viktigt att veta att reaktioner ibland kommer långt efter det inträffade. Det finns beredskap att ta emot för samtal individuellt eller i grupp, vilket vi betonar i samband med information.

Respekt

Det är betydelsefullt för de efterlevande att LTH tydligt markerar sin respekt för allvaret i situationen. Detta sker främst genom de inblandades förhållningssätt, men även genom vissa formaliteter:

Vi flaggar på halv stång vid Kårhuset och ibland även vid andra berörda byggnader, samt låter ett ljus brinna vid informationsdisken i Studiecentrum. Flaggning sker när vi får besked om dödsfallet samt på begravningsdagen.

Information om varför vi flaggar på halv stång kommer att finnas på LTH:s hemsida.
Berört utbildningsprogram eller berörd institution ombesörjer att krans skickas till begravningen.

Någon representant från LTH deltar vid minnesstunden och ev. även vid begravningen.